Amsterdam: Actiegroep Sociale Huur Tugela herkraakt pand

Op zondag 22 november is het pand aan de Tugelaweg 18A herkraakt uit onvrede met het woningbeleid in Amsterdam. Het beleid waartegen gestreden wordt, is niet recent. De afbraak van sociale huisvesting is al jaren bezig. De privatisering van de sociale woningbouwcorporaties, die sinds de jaren ’90 hun eigen financiën op orde moeten hebben, heeft ervoor gezorgd dat er een situatie is ontstaan waarbinnen betaalbare woningen door zowel woningbouwcorporaties als de politiek niet meer als rendabel worden beschouwd. Woningbouwcorporaties, die als doel mensen horen te huisvesten, stoten om deze rede juist de sociale huurwoningen af. De lokale politiek ziet dit met lede ogen aan en grijpt niet in. Hierdoor wordt de situatie op de huizenmarkt onhoudbaar; de huurprijzen stijgen en wachtlijsten worden alsmaar langer. Juist die mensen waarvoor sociale huisvesting bedoeld is, komen door dit beleid in de knel. [.. Lees verder]

Amsterdam: 10 jaar Joe’s Garage

2015_2005_10_years_joesgarageAl 10 jaar lang organiseert Joe’s Garage politieke acties, film- en debatavonden, discussies en demonstraties.Iedereen is hier welkom; of het nou voor advies bij precaire woon-, werk- en andere levensvragen is of voor een kop soep, een goed gesprek, een mooi concert of een gratis regenjas uit de weggeefwinkel.

Zoals bekend is er een schrijnend woningtekort in Amsterdam. Dat ligt, volgens ons, over het algemeen niet aan een tekort aan daadwerkelijke panden maar aan tekortkomingen van het woonbeleid, machtsstrijd in de politiek en hebzucht in deze kapitalistische hoofdstad. Geen van de 50 tinten van het kabinet heeft dit urgente probleem ooit echt kunnen aanpakken.
Daarom kraken wij woningen. In holle beloften, mooie woorden en symboolpolitiek kun je immers niet wonen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Wij Zijn Hier kraakt de Vluchtkei

20151115_Wij_Zijn_Hier_kraakt_de_Vluchtkei_1Vandaag heeft een groep sympathisanten van vluchtelingencollectief We Are Here een voormalig kantoorgebouw aan de Keienbergweg 8 in Amsterdam Zuidoost bezet. Zij hebben We Are Here uitgenodigd om het pand in gebruik te nemen als noodopvang zodat zij hun strijd voor sociale en politieke rechten voort kunnen zetten.

We Are Here is een collectief van vluchtelingen in limbo wiens verzoek om asiel in Nederland is afgewezen maar die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Al drie jaar protesteert We Are Here tegen de onmenselijke situatie waarin zij verkeren en roepen op tot erkenning van de rechten van vluchtelingen in limbo. [.. Lees verder]

Amsterdam: Smeris ontruimt vijf panden Tugelawegblokken

20151113_Amsterdam_Smeris_ontruimt_vijf_panden_TugelawegblokkenVijf panden aan de Tugelaweg en aangelegen straten zijn vanmorgen spoedontruimd. De panden waren bezet als een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Vijf panden aan de Tugelaweg en aangelegen straten zijn vanmorgen spoedontruimd. De panden waren bezet als een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze actie in panden van Ymere werd gehouden uit onvrede over de afbraak van de sociale huisvesting, Ymere is al jaren bezig met het verplaatsen van sociale huurders naar andere panden om de huizen voor anderhalf keer zo veel aan tijdelijke huurders te verhuren. Hierdoor worden tijdelijke huurders uitgebuit en verliezen hun huurrechten en moeten sociale huurders naar duurdere en kleinere woningen. [.. Lees verder]

OudeTurfmarkt147_AmsterdamBrief van DNU aan het College van Bestuur stuurde

Beste Dymph van der Boom, interim voorzitter voor de reeds weggestuurde Louise Gunning en rector magnificus aan de UvA,

Vandaag om 13:00 heeft DNU aan de Oude Turf Markt 147 een leegstaand kantoor dat onder de vastgoed portefeuille van de UvA valt gekraakt, dit kantoor heeft eerder dienst gedaan als onderwijsbalie voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschap en staat nu leeg. We begrijpen dat dit voor u misschien een vervelende of zelfs onwenselijke situatie oplevert, wij zien ons echter genoodzaakt dit stuk van het pand over te nemen omdat wij uit op geweldadige wijze uit ons vorige hoofdkwartier gezet zijn. DNU is een grote organisatie, met inmiddels vele vertakkingen bij andere universiteiten in de rest van Nederland. Ook hebben wij veel contact met andere universiteiten buiten de landsgrenzen, daarmee plannen wij acties en bereiden ons voor op een breder gevecht tegen de neoliberale universiteit en het gedachtegoed dat daarme gepaard gaat. [.. Lees verder]

Amsterdam: Tugela-Blok Bezetting

Stop_de_afbraak_van_sociale_huisvestingPanden bezet in Tugelablokken (Transvaalbuurt)

Amsterdam, 6 november 2015

In de Transvaalbuurt zijn onlangs enkele panden van woningcorporatie Ymere bezet. Dit uit ongenoegen over het gevoerde beleid omtrent sociale huisvesting in de stad. De stad is van iedereen. Het stadsbestuur en de woningcorporaties dienen pal te staan voor de grootst mogelijke mix waardoor niet alleen mensen of organisaties met geld, maar iedereen een kans maakt zich te vestigen op een plek naar keuze.

Het nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam is gericht op meer diversiteit, maar lijkt een verkapte manier te zijn om sociale huur de stadsgrenzen uit te drijven. Onder de noemer diversiteit worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent wonen; sociale huurwoningen worden verkocht en omgetoverd tot vrije sector huurwoningen. Er worden nieuwe wetten gemaakt, waaronder de omstreden “Donnerpunten”, die de doorstroming in de schaarstegebieden dienen te bevorderen. Dit zorgde er echter voor dat sociale huurwoningen de vrije sector in worden getild. [.. Lees verder]

Amsterdam: nieuw pand gekraakt voor vluchtelingen Wij Zijn Hier

Persbericht: Gemeente Amsterdam laat opnieuw afgewezen vluchtelingen in de steek en dwingt hen tot het zelf zoeken van onderdak.

Vanmiddag, vrijdag 30 oktober 2015, heeft een groep van 45 mannen en vrouwen, vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea, het bedrijfspand op Joan Muyskenstraat 32 gekraakt. De groep afgewezen asielzoekers van We Are Here is tot deze actie overgegaan omdat de gemeente Amsterdam geen adequaat onderdak verschaft.

Tot voor kort hadden de vluchtelingen onderdak in kleinschalige opvangprojecten die werden georganiseerd door Amsterdamse kerken en het Leger des Heils. Deze projecten zijn echter stopgezet omdat de betrokken partijen vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het organiseren van adequate opvang. [.. Lees verder]

Zaandam: Parteon wil gezin ontruimen

Parteon heeft de bewoners van de gekraakte woning aan de Machinistenstraat in Zaandam laten weten dat ze aangifte tegen hen heeft gedaan. De bewoners moeten voor 1 November vertrekken, zo eist Parteon in een brief. De bewoners hebben eerder contact gehad met Parteon en deze wil niet in overleg om tot een legale overeenkomst met het voorheen thuisloze gezin te komen.

Parteon, een van de grootste sociale woningbouwcoorporaties in de Zaanstreek, heeft deze woning jaren leeg laten staan. In de buurt heeft Parteon ook andere woningen gesloopt en dit terrein ligt al lange tijd braak. Dit tot ergernis van de buurt: Parteon heeft vooralsnog niet aangegeven hier iets te gaan ondernemen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Spinhuis, discussie-avond Recht Op Stad 29-9

yuppie-city

Aanstaande dinsdagavond organiseren wij een discussie-avond over Recht Op Stad in het Spinhuis over gentrificatie. Dit naar aanleiding van de 1 oktober demonstratie op de Dam donderdagavond die wij met het Spinhuis ondersteunen.

Gentrificatie (Engels: gentrification) is in het kort het opwaarderen van een stad en/of wijk. Sloop, nieuwbouw, grote ontwikkelingsprojecten en stijgende huren drijven de oorspronkelijke bewoners hun huizen uit naar de buitenste ringen van de stad. De daklozen worden uit het straatbeeld verwijderd, bureau toezicht doet zijn intrede, de graffiti wordt verwijderd en ondertussen komen ondernemers en de nieuwe rijkere lagen van de samenleving – de ‘gentry’, oftewel goedverdienende young urban professionals: ‘de yuppen’.

[.. Lees verder]

Zaandam: Woning gekraakt voor dakloos gezin

20150927_Machinistenstraat_in_Zaandam_uit_hoge_nood_her_kraakt_1

Een woning gekraakt in de Machinistenstraat voor een dakloos gezin.

Op zaterdag 26 september heeft een groep mensen met hulp van de Zaanse kraakbeweging een leegstaande woning aan de Machinistenstraat gekraakt.
De woning stond al meer dan een jaar leeg en is bezit van woningbouwcorporatie Parteon. Het toenmalige dakloos gezin heeft Parteon gecontacteerd hier over en deze wilden tot nu toe niet met het gezin onderhandelen over de mogelijkheden voor een huurcontract.

Het gezin is al enkele maanden dakloos en heeft uit hoge nood (mede voor hun 8 maanden oude zoontje) een pand gekraakt voor onderdak. [.. Lees verder]