Amsterdam: ADM, slecht nieuws

De gemeente Amsterdam verliest in de rechtszaak van de zogenaamde eigenaren (Chidda Vastgoed BV) van het ADM terrein over handhaving (het feit dat er volgens het bestemmingsplan niet gewoond mag worden op de ADM). Dat betekent dat de gemeente Amsterdam door de rechtbank gedwongen wordt de ADM te ontruimen en binnen 6 weken een termijn moet vaststellen wanneer ze dit denkt te gaan doen. De gemeente kan tegen deze beslissing in beroep, maar of ze dat gaan doen? Wij kunnen ook in beroep gaan. Zeer binnenkort verwachten we ook de uitspraak in het hoger beroep van de bodemprocedure. De vraag is ook hoe die uitspraken zich tot elkaar verhouden. Meer informatie over stappen die wij gaan zetten volgt… [.. Lees verder]

Amsterdam: Rechtszaken ADM

De uitspraken in het Hoger Beroep in de Bodemprocedure (Chidda’s versus ADM) en het Kort Geding (Chidda’s versus Gemeente Amsterdam) zijn beide uitgesteld

In het Hoger Beroep in de Bodemprocedure hebben we te elfder ure geprobeerd bewijsmateriaal in te brengen wat komt uit de recente uitspraak van de Hoger Beroep rechtszaak (Chidda’s versus ADM) over de verleende festivalvergunning voor ons XIX verjaardags festival. In deze rechtszaak, die we gewonnen hebben, zei het hof dat we als bezitters van de ADM dienen te worden aangemerkt, omdat we ons gedragen alsof we de iegenaars zijn en vanwege het feit dat kinderen hier geboren en getogen zijn, dat we onze eigen wegen aanleggen en dat we onze eigen stroom opwekken d.m.v. 200 zonnepanelen, maar helaas heeft het hof ons op 9 juni laten weten dat ze dit niet gaan meenemen in hun overweging. Het is vooralsnog onbekend wanneer de uitspraak bekend wordt gemaakt. Het zou best wel logisch zijn als dit ook op 4 juli zou zijn…

De datum waarop het oordeel uitgesproken gaat worden in het Kort Geding is uitgesteld tot 4 juli.
In beide rechtszaken proberen de Chidda’s (de erven van Bertus Lüske) om ons te laten ontruimen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Chidda Vastgoed BV (erven Bertus Lüske) gedwongen toe te geven in rechtszaal. Koole Maritiem BV wil geen scheepswerf op ADM vestigen

ADM_AmsterdamEindelijk duidelijkheid over ADM-terrein

Het ADM-terrein in de Amsterdamse haven wordt al sinds 1977 niet meer gebruikt. Vanaf die tijd is het terrein in handen geweest van verschillende ‘investeerders’, die echter steeds te maken hadden met een beperking die de gemeente, toen zij het terrein in 1970 aan de toenmalige ADM-werf cadeau deed, in de Acte van Eigendom liet opnemen: ‘Het terrein is bestemd voor een bedrijf, dat ten doel heeft het bouwen en repareren van schepen’. De Hoge Raad bepaalde eerder dat deze bestemmings-beperking (het ‘ketting-beding’) nog steeds van kracht is. De huidige eigenaar, Chidda Vastgoed BV, beweerde een tijd lang dat zij een bedrijf had gevonden dat van plan zou zijn inderdaad een heuse scheepswerf te starten op het terrein. In het Hoger Beroep in de Bodemprocedure, wat afgelopen dinsdag (28 maart 2017) diende, was Chidda echter gedwongen toe te geven dat het niet om een scheepswerf gaat, maar om “een verplaatsing van de huidige activiteiten”. Het bedrijf in kwestie, Koole Maritiem BV, is groot in o.a. asbestsanering, afvalverwerking en graafwerkzaamheden.

Dat vastgoedbedrijf Chidda BV zo lang volhield dat het wel om een scheepswerf zou gaan had er mee te maken dat het nu alweer zo’n twee jaar via allerlei procedures probeert de ruim 200 bewoners die zich in de afgelopen 40 jaar op het terrein gevestigd hebben, te laten verwijderen. Daar moest het vastgoedbedrijf echter wel een aantoonbaar en ook ‘rechtens te respecteren’ belang bij hebben, aldus de rechters in de drie voorgaande zaken. In het geval van het ADM-terrein betekent dit dat er serieuze plannen voor een scheepswerf moeten liggen. Die bleken keer op keer onder de maat. Afgelopen dinsdag werd eindelijk duidelijk waarom. [.. Lees verder]

Amsterdam: ADM XIX festival, “Take a gentri-vacation on the ADM reservation”.

ADM_19_years• Aankomend weekend, 6, 7 en 8 oktober viert de kunstenaars-enclave ADM haar 19e verjaardag.
• Een prachtige kans om de laatste culturele vrijhaven van Amsterdam eens van binnen te zien met veel muziek, spectaculair theater, kunst, circus, info-markt, dj’s & vj’s en performances tot laat.

In een stad die meer en meer verwordt tot een pretpark voor toeristen en rijken, waar hokjes-denken en economisch belang de openbare ruimte domineren en de sociale cohesie en leefbaarheid verdwijnen, is het ADM een gemeenschap gebaseerd op solidariteit, zelforganisatie, respect, improvisatie & innovatie. Een plek waar nonconformisten en spelende mensen nog vrij rond lopen, waar gedroomd en gerealiseerd kan worden, een plek die sociale- en culturele betekenis heeft voor de stad.

Toch wordt het ADM in haar voortbestaan bedreigd want sinds 2014 is het met Chidda Vastgoed BV (erven Bertus Lüske) in complexe juridische procedures verwikkeld. Een van deze rechtszaken betreft een gisteren aangekondigd kort geding om het XIX festival te verbieden. [.. Lees verder]

Tags: ,

Amsterdam: Eigenaar ADM verliest ook hoger beroep

ADM_AmsterdamNadat eerder de rechtbank in Amsterdam een negatief oordeel velde inzake een bodemprocedure tegen vrijplaats ADM, heeft nu ook het Gerechtshof een ontruiming afgewezen.

Woensdag deed het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak in het hoger beroep dat Chidda BV had aangespannen tegen een negatief vonnis in kort geding, waarbij de door de het vastgoedbedrijf gevorderde ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam-West was afgewezen vanwege de twijfelachtige ontwikkelingsplannen. Eerder werd eenzelfde eis in een door Chidda ingezette bodemprocedure afgewezen, waartegen eveneens beroep is aangetekend.

Chidda BV kocht het ADM-terrein in 1997 met als opgegeven doel er een scheepswerf te vestigen. Kort daarop werd het terrein gekraakt. Sindsdien wonen er meer dan honderd mensen en zijn er veertig bedrijven en stichtingen gevestigd. Vorig jaar sloot Chidda huurovereenkomsten af met Koole Maritiem BV die het terrein en bijbehorende waterperceel wil gaan benutten als scheepswerf en haven. Om de huurovereenkomsten te kunnen nakomen, is ontruiming van het terrein noodzakelijk. [.. Lees verder]

Amsterdam: ADM – Erven Lüske plegen fraude bij vergunningsaanvraag bomenkap

Afgelopen donderdag (28 januari 2016) diende Chidda C.S. weer bewijsstukken in waarmee gesjoemeld is. Eerder al werden crusiale bladzijdes uit een ecologisch rapport vrijwel onleesbaar gemaakt in een bezwaarprocedure tegen de gemeente (10 dec 2015) en werd deze belangrijke informatie mbt de aanwezige natuurwaarden op de ADM achtergehouden voor de omgevingsdient, die de kapvergunning moest beoordelen en per brief expliciet om meer info verzocht. Nu werd een nieuw ecologisch adviesbureau ingeschakeld, die in een nieuw rapport (d.d. 19 januari) de suggestie wekt eerdere onderzoeken samen te vatten, daarbij echter de relevante conclusies en aanbevelingen weg laat en ongefundeerd tot geheel andere conclusies komt.

Dit deden de erven van Luske in een rechtzaak, waarin de bewoners van de ADM de rechter verzochten om niet toe te staan dat bomen gekapt mogen worden gedurende de bezwaarprocedure tegen de verleende kapvergunning m.b.t. 470 bomen voor het hek. [.. Lees verder]

Amsterdam: bodemprocedure tegen ADM

Ook in Bodemprocedure concludeert de rechter: plannen onvoldoende concreet en reëel (07-01-2016).

Afgelopen zomer concludeerde de rechter al, dat de plannen die Chidda C.S. [=> erven Lüske] beweert te hebben met het ADM-terrein ‘onvoldoende concreet’ zijn (zie vonnis 13 juli 2015). De gemeente concludeerde hetzelfde op 15 september en nogmaals op 10 december. 2015 (zie hier).
Nu komt ook de rechter van de bodemprocedure, een uitgebreidere procedure waarin zaken dieper worden onderzocht, tot dezelfde conclusie. [.. Lees verder]

Amsterdam: Geen ontruiming van ADM-terrein

ADM_logoDe krakers van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied hoeven niet te vertrekken. Dat heeft de rechtbank Amsterdam gisteren bepaald in een rechtszaak die de eigenaren hadden aangespannen tegen de 124 bewoners.

Het vastgoedbedrijf Chidda B.V. kocht het ADM terrein in 1997 om daar een scheepswerf te vestigen. Kort daarna werd het gekraakt. Sindsdien wonen er meer dan honderd mensen en zijn er veertig bedrijven en stichtingen gevestigd. Vorig jaar sloot Chidda huurovereenkomsten af met Koole Maritiem B.V. die het terrein en bijbehorende waterperceel wil gaan gebruiken als scheepswerf en haven. Om de huurovereenkomsten te kunnen nakomen is ontruiming van het terrein noodzakelijk. [.. Lees verder]

Amsterdam: ADM, Inzake 3e wederrechtelijke actie Koole BV afgelopen vrijdag

Beste Mensen,

Weer nieuwe ontwikkelingen rond de ADM: Opnieuw bewoners aangevallen door rupskraan.

Gister (vrijdag) kwam Koole BV, in opdracht van de eigenaar van het terrein, voor de derde keer een poging doen het voorterrein te ontdoen van bomen en planten, en alles wat daar in leeft. Daarbij zijn alweer mensen aangevallen door de graafmachine (groot model). Zie ook onderstaande link naar de video.

De eerste keer (midden juni) dat ze kwamen zijn de werkzaamheden stilgelegd omdat ze midden in het broedseizoen en zonderde benodigde papieren bezig waren. De tweede keer (17 aug) omdat ze niet de juiste papieren hadden. De derde keer, gister dus, hadden ze wel toestemming van RVO (rijkswaterstaat), maar alleen voor een bepaald tracé. Wij hadden ons er al bij neergelegd dat de werkzaamheden door zouden gaan. [.. Lees verder]

Tags: ,

Amsterdam: Rechter oordeelt, spoedeisend belang ontbreekt voor ontruiming ADM

ADM terrein Amsterdam: rechter oordeelt in kort geding
• Geen ontruiming voor de ruim 130 bewoners
• Spoedeisend belang eigenaar ontbreekt

Op 29 juni j.l. speelde het kort geding dat aangespannen was door de eigenaren van het ADM terrein (Amstelimo BV en Chidda Vastgoed BV) jegens de ruim 130 creatievelingen die het terrein al bijna 18 jaar jaar bewonen. De eigenaren eisten ontruiming van het terrein op basis van een huurovereenkomst.
Vandaag deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in deze zaak en oordeelde dat het de eigenaren ontbrak aan een spoedeisend belang om de eis in te willigen.

Na het faillisement van de ADM Werf in de jaren 80 heeft er maar één relevante ontwikkeling
plaatsgevonden op het terrein. Een hechte woongemeenschap vestigde zich daar en liet met een veelvoud aan culturele festivals (o.a. Robodock, Sleaze, Ruimte – en Tijd) van zich horen in Amsterdam. Daarnaast participeerden de ADM’ers op velerlei wijzen in (inter)nationale festivals: van de Parade in Amsterdam tot festivals in Macau, Hongkong en Shenzhen in China, van Oerol tot Burning Man. Met intrinsieke performances waren ze altijd van belang en zo vormde zich de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa; een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Amsterdamse haven. [.. Lees verder]