Amsterdam: ADM – Erven Lüske plegen fraude bij vergunningsaanvraag bomenkap

Afgelopen donderdag (28 januari 2016) diende Chidda C.S. weer bewijsstukken in waarmee gesjoemeld is. Eerder al werden crusiale bladzijdes uit een ecologisch rapport vrijwel onleesbaar gemaakt in een bezwaarprocedure tegen de gemeente (10 dec 2015) en werd deze belangrijke informatie mbt de aanwezige natuurwaarden op de ADM achtergehouden voor de omgevingsdient, die de kapvergunning moest beoordelen en per brief expliciet om meer info verzocht. Nu werd een nieuw ecologisch adviesbureau ingeschakeld, die in een nieuw rapport (d.d. 19 januari) de suggestie wekt eerdere onderzoeken samen te vatten, daarbij echter de relevante conclusies en aanbevelingen weg laat en ongefundeerd tot geheel andere conclusies komt.

Dit deden de erven van Luske in een rechtzaak, waarin de bewoners van de ADM de rechter verzochten om niet toe te staan dat bomen gekapt mogen worden gedurende de bezwaarprocedure tegen de verleende kapvergunning m.b.t. 470 bomen voor het hek.

Op 22 september schreef bureau Waardenburg in opdracht van Chidda C.S. een rapport n.a.v. ecologisch onderzoek op het ADM-terrein. Dit rapport maakte onder andere duidelijk melding van een roofvogelnest ten noorden van de loods op het ADM terrein en een ransuil, die vermoeddelijk zijn nest heeft nabij de dienstwoningen en daarmee dus mogelijk in het gebeid dat in fase 2 gekapt wordt. Aanbeveling is dan ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden o.a. naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen en de waarde van de beboste delen als foerageergebied voor o.a. vleermuizen. Het rapport concludeert dat er een ontheffing nodig is ofwel een verklaring van geen bedinkingen, alvorens een kapvergunning verleend kan worden.
Opvallend is dat uitgerekend blz 1, 3, 4 en 9 van dit rapport onleesbaar ingescand waren in de versie die door Chidda ter bewijs werd ingediend in de zitting op 10 december en dat nu juist op deze bladzijdes de roofvogelsoorten benoemd zijn, en bovengenoemde aanbevelingen en conclusies mbt bomenkap op de ADM te lezen zijn.

Op 30 september heeft de omgevingsdienst extra informatie gevraagd aan Chidda c.s. in verband met het kunnen beoordelen van de ingediende aanvraag tot kapvergunning. In aantwoord daarop heeft Chidda laten weten dat alles gebeurd in nauw overleg met een ecoloog van bureau Mees, daarmee suggererende dat alles volgens relevante wet- en regelgeving zal plaatsvinden.
Bovengenoemde informatie werd daarbij echter verzwegen.

Op 19 januari kwam Dresme&vanderValk met een nieuw rapport, waarin verwezen wordt naar 3 onderzoeken die door bureau Waardenburg zijn uitgevoerd; selectief wordt er een kaartje getoond, echter de belangrijkste conclusies uit die rapporten (en hoe deze door Chidda herhaaldelijk niet worden opgevolgd) worden verzwegen en men komt tot geheel eigen conclusie, namelijk (dat laat zich al raden) dat er geen enkele natuurwaarde verloren gaat indien deze 470 bomen gekapt worden.

Daarbij werden verregaande conclusies getrokken mbt vleermuizen, terwijl het vleermuizen onderzoek op de ADM nog niet eens is afgerond, mbt roofvogels, terwijl het Waardenburgrapport waarin dat is onderzocht het deel betrof van het ADM-terrein binnen het hek en mbt rugstreeppadden, terwijl het onderzoek dat Waardenburg daartoe deed enkel betrekking had op fase 1 (dus excl fase 2) van de voorgenomen kap voor het hek.

Kortom:
Eerst trekt Koole B.V. in opdracht van Chidda midden in het broedseizoen zonder enige vergunning of ontheffing bomen uit de grond (waarbij ook ADMers gewond raken, die hiervan aangifte deden, sindsdien worden juist de ADMers regelmatig als gewelddadig betiteld), dan worden de erven Luske gedwongen ecologsich onderzoek uit te voeren, vervolgens negeren ze diverse aanbevelingen uit meerdere rapporten van Waardenburg. Sindsdien verzwijgen ze crusiale informatie voor gemeentelijke diensten en zijn ze al twee keer geswitcht naar weer een ander ecologisch adviesbureau, net zo lang tot ze er één gevonden hebben, die wel komt tot conclusies die hen aan staan.

NB: Er zijn op 3 januari 2015 vier nesten aangetroffen in het plangebied (door ARDA Advies). Bijgevoegde foto betreft een ransuilennest op de ADM.

Een actueel overzicht (zomer 2015) van de aangetroffen flora en fauna op de ADM vind je hier.

Een contra-expertise (van 21 januari 2016) op het rapport van Dresme&vanderValk vind je hier.

De Quick-scan van Bureau Waardenburg (van september 2015) staat hier

Bron: https://adm.amsterdam/article/l%C3%BCske-heirs-commit-fraud-tree-felling-permit-application-erven-l%C3%BCske-plegen-fraude-bij