Onze Lieve Vrouwe Gasthuis wordt dinsdag ontruimd

  Onze Lieve Vrouwengasthuis wordt dinsdag ontruimd


Dinsdag aanstaande worden het Anna en Mariapaviljoen van het OLVG ontruimd. Deze paviljoens waren op 6 juni 1998 gekraakt uit protest tegen de sloop van de monumentale gebouwen. Verder wilde men erop wijzen dat er een tekort is ontstaan aan vrije ruimtes in de stad. De krakers wilden niet het stadsziekenhuis zelf in de weg zitten, maar zagen de plannen voor een parkeergarage mm. evenals de buurt niet zitten. Deze ontruiming heeft een aantal bijzondere aspekten. Naast het feit dat het een van de grotere gekraakte komplexen in de kraakgeschiedenis is, wordt het op strafrechtelijke gronden ontruimd meer dan een jaar na de kraak. Dat wil zeggen dat als jij je ooit afvroeg of je daar en daar wel de weg had mogen oversteken, je zonder duidelijke reden een jaar later van straat geplukt wordt omdat anderen in hun wijsheid hadden besloten dat het een strafbare handeling was. Dinsdag zullen 60 mensen op straat komen te staan, ateliers, kantoorruimte, oefenruimtes, restaurant ‘De Peper’ en nog meer zullen dan verdwijnen. Nu zijn krakers wel gewend hun boeltje te pakken, maar het is nog maar de vraag of met de hedendaagse overaktieve ontruimingspolitiek van Ine van Brenk van de gemeente Amsterdam er nog wel mogelijkheden voor herhuisvesting zijn. De wachttijden voor betaalbare woningen zijn nog steeds vele jaren en niet iedereen heeft het geld om zich uit deze wachtlijsten vrij te kopen. Diegene die dat wel kunnen, kopen soms woningen die tot die tijd tot de goedkope huursektor behoorden, waardoor daar de problemen nog verergeren. Wil je bij de ontruiming zijn, dan kan dat. Er zal een open ontbijt zijn vanaf 6.00u ‘s ochtends. Meer aktiviteiten staan op stapel.

Dit is de laatste kans om de sloopgrage gemeente en het ziekenhuis ertoe te dwingen de procedures af te wachten dan wel een alternatief te accepteren.

Voor meer info: http://huizen.dds.nl/~olvg

meer info over woonwerkpanden gepropt in overbodige frames: http://www.xs4all.nl/~rump/gilde/

Een vergelijkbaar (maar heel wat moeilijker te ontruimen) projekt: Entrepotdok op squat!net

[squat!net]


Demonstratie na ontruiming OLVG eindigt met een arrestatie

  Demonstratie na ontruiming OLVG eindigt met een arrestatie


Demonstratiepamflet

Vanmorgen hadden zich ruim honderd mensen verzameld voor het gekraakte Anna- en Mariapaviljoen van het Onze Lieve Vrouwengasthuis. De mensen protesteerden tegen de op handen zijnde ontruiming. Alsnog, ruim een jaar na de kraak, heeft justitie een strafrechtartikel uit de kast getrokken om de ongeveer 60 bewoners en alle aktiviteiten uit het complex te verwijderen.

De mensen buiten wilde dit schouwspel niet afwachten en zijn in treurtocht naar de Stopera, het stadhuis, gewandeld. Aldaar zetelt de gemeente die verantwoordelijk is voor het opkuisen van Amsterdam, de verwording tot een aangeharkt boerenstadje.

Eenmaal aangekomen bij de Stopera meende een arrestatieteam iemand te herkennen van een aktie waar hij helemaal niet bij is geweest. De jongen werd gearresteerd en afgevoerd naar BURO IJ-TUNNEL.

Ook andere panden moesten vandaag wijken. Vanuit deze panden is vooralsnog geen aktief verzet gepleegd. Door die ontruimingen zullen naar schatting nog eens zo’n 20-40 mensen dakloos worden. Ook op deze wijze verovert de nette generatie die zijn wilde haren al lang bij de coiffeur heeft achtergelaten de stad. Wellicht wordt het tijd om terug te vechten.

[squat!net]


demonstratie tegen ontruiming OLVG, dd. 19.10.99

Waarom deze demonstratie?

Met deze geweldloze demonstratie willen wij de aandacht vestigen op onterechte en overhaaste ontruiming en het verdwijnen van woon/werkpanden uit Amsterdam

>>De woningnood in Amsterdam is tegenwoordig nog even groot als in het begin van de jaren tachtig, de hoogtijdagen van de kraakbeweging; Die woningnood ca. 50.000 geregistreerden treft vooral de minder draagkrachtigen. Ook op het gebied van werkruimte voor (aankomende) kunstenaars is de situatie onverminderd slecht gebleven, of misschien verslechterd. Betaalbare atelierruimte is in Amsterdam nauwelijks te vinden. Om die reden is op 7-6-98 het Anna en Mariapaviljoen (OLVG) gekraakt, nadat ze een jaar leeg hadden gestaan.
Het pand maakt deel uit van de Oosterparkbuurt. Deze is onderweg om tot beschermd stadsgezicht te worden verklaard, het OLVG heeft dus grote haast om de panden te ontruimen en te slopen voordat het te laat is. De eigenaar heeft een sloopvergunning voor de twee paviljoens gekregen en ook de vergunning voor de twee paviljoens gekregen en ook de vergunning om te bouwen (parkeergarage, nep-byzantijnse kapel en een hotel) is verleend. De grote bezwaren tegen de omstreden plannen zijn nog in behandeling maar hebben geen schorsende werking net zomin als het lopende beroep over de monumentale status van de panden en een milieuhinderwetprocedure. Ook de financiering voor het nieuwe gebouw is nog niet rond.

De krakers werden ruim een jaar nadat ze het pand gekraakt hadden aangeklaagd wegens huisvredebreuk. Er was een ruimte gebruikt als schaftkeet voor slopers die hun werkzaamheden al maanden eerder gestopt hadden. Ook zou een ruimte een administratieve functie hebben gehad.
Na de hoorzitting begin dit jaar, waarbij de gezamelijke Woonwerkpanden, verenigd in het “Gilde”, hun visie mochten uiteen zetten, besloot de gemeente dat er iets moest worden ondernomen om het culturele klimaat in de stad niet totaal weg te laten druken door de commercie. Er werd een project broedplaatsen in het leven geroepen, die zich over de problematiek zou gaan buigen en naar een oplossing voor de bedreigde panden zou gaan zoeken, met een budget van twee miljoen gulden. Het eind van het jaar nadert en de stad is alweer de nodige werkpanden armer, geen enkele toezegging is nagekomen.

De gemeente verleent bijstand aan een ontruiming die nog niet eens spoedeisend is. Als het pand gesloopt is, zal het terrein maanden zo niet jaren braak liggen voordat de bouw kan beginnen. Waar kunnen mensen en organiaties zoals, Gilde, Green Peppers, ateliers, oefenruimtes, absurde performances, de boeren uit India, fietsende betogers onderweg naar Hiroshima, radicale milieucongressen, de mensen die zich inzetten voor niet kommerciele zaken nog terecht? Amsterdam bloed dood……. Het volgende woonwerkpand, Het Entrepotdok staat op de ontruimingslijst. Er blijft niets over!!!! (typ: Lulkoek). Kraken wordt bemoeilijkt, dit omdat panden die gekraakt zouden kunnen worden, worden bewaakt door kraakwachters, deze bewaken vaak grote panden waar veel meer mensen in zouden kunnen zitten. dit is een commerciele business, de mensen betalen huur aan een bemiddelingsburo, de eigenaren betalen de buro’s weer voor hun hulpverlening.
Steun ons in deze demonstratie, loop mee.

Einde pamflet.

Folder gekraakte Onze Lieve Vrouwengasthuis (OLVG) Amsterdam

  Folder gekraakte Onze Lieve Vrouwengasthuis (OLVG) Amsterdam


Amsterdam is een stad die zegt trots te zijn op zijn schoonheid, cultuur en tolerantie. Maar de mensen die de touwtjes in handen hebben lijken doelgericht te werken aan het vernietigen van deze kwaliteiten. Creativiteit komt niet voort uit winstgevende projecten, maar ontstaat uit laagdrempelig, eenvoudigweg doen. Het is dan ook geen toeval dat sommige van meest sociaal waardevolle projecten die we hier in Amsterdam hebben, zijn voortgekomen uit de kraakbeweging. De laatste 15 jaar is het de kraakbeweging door de overheid steeds moeilijker gemaakt, maar de noodzaak voor betaalbare woon- en werkplekken, jongerenhuisvesting, sociale en culturele centra is alleen maar nijpender geworden. Het aantal geregistreerde woningzoekenden in Amsterdam is ongeveer 50.000, deze woningnood treft vooral de minder draagkrachtigen.

Wat doen politici, gemeenteraad en rechters aan deze zaak? Zij ontruimen gebouwen en gooien mensen op straat zonder dat er echt naar hun geluisterd wordt. Zij vernietigen oude monumentale gebouwen, zij slopen in plaats van renoveren en maken nieuwe wetten om tegenstand de kop in te drukken. Het gekraakte gedeelte van het OLVG is een mooi voorbeeld. Ten spijte van grote publieke weerstand tegen de sloop- en nieuwbouwplannen van het ziekenhuis, en het feit dat de groep mensen die er nu wonen aantonen dat het pand hergebruikt kan worden zetten de de stadsdeelraad en het ziekenhuis hun plannen door. Voor hen geeft financieel belang de doorslag.

Zoals je misschien weet, zijn het Anna- en Ariapaviljoen, de twee gebouwen van het ziekenhuis aan de kant van het Oosterpark, vanaf 7 juni1998door een groep krakers in gebruikgenomen, Het idee achter de kraak was om hier een woonplek op te richten voor mensen die in een gemeenschap willen leven en om werkruimte te creëren voor kunstenaars alsook h6t ontwikkelen van culturele activiteiten voor mensen die niet direct aan de gebouwen verbonden zijn. Nu zijn er ongeveer zo’n 50 mensen die hier wonen, inclusief een paar families

met kinderen, en tenminste 30 mensen die de ruimten als werkplaats gebruiken. Met enige regelmaat vinden er sociaal en culturele activiteiten plaats en een biologische gemeenschappelijk eetcafe. In de laatste paar maanden zijn er ruimten in het gebouw die 1 maal per week geopend zijn voor het publiek.(zie open dagen).

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in samenwerking met Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer willen het Anna- en Mariapaviljoen slopen en in plaats daarvan nieuwbouw neer zetten dat onderdak moet gaan bieden aan een parkeerkelder, een neo- byzantijnsche kapel, en een soort van hotel voor bezoekenden van patienten. Dit project maakt deel uit van een groter plan om het gebied rond het Oosterpark te herontwikkelen, wat onder andere inhoud het kappen van bomen in het oosterpark en op het ‘s Gravesandeplein, en het ‘moderniseren’ van de gehele uitstraling van dit gebied. Twee jaar geleden heeft het OLVG 175.000 gulden van het Ministerie van Volkhuisvesting gekregen om een onderzoek uit te laten voeren naar hergebruik van het pand. Dit onderzoek heeft nooit plaats gevonden en het geld is ook nooit meer teruggezien, maar opgegaan aan een zogenaamde brainstorm naar hergebruik.

In de Rechtbank. Strijd wordt geleverd op twee fronten. Aan de ene kant wordt geprobeerd om de beide paviljoens op de beschermde monumentenlijst te krijgen. Verschillende rechtszaken zijn door actieve leden van de buurt aangespannen om de gebouwen tegen sloop te beschermen vanwege hun historische en architectonische waarde, en alle zijn verloren. De uitspraken in de rechtbank gingen in tegen voorstellen van twee monumentenzorg commissies, die het Annapaviljoen op de gemeentelijke monumentenlijst wilden plaatsen. De commissies besloten hiertoe, omdat de paviljoens deel uitmaken van het aangezicht van het Oosterpark waarvan alle vier de kanten beschermd zijn.

Aan de andere kant is er een rechtszaak gaande over de in gebruik name van het pand door de krakers,

het ziekenhuis wilde de krakers er zo snel mogelijk uitgooien en probeerde de rechter onder druk te zetten door te zeggen dat zij zo snel mogelijk met sloop en nieuwbouw van het pand moeten beginnen aangezien zij alle vergunningen hebben of anders zo snel mogelijk zullen krijgen. Tijdens de meest recente rechtszaak werd duidelijk dat het ziekenhuis niet de nodige bouw- en milieuwvergunningen heeft voor het slopen van de paviljoens laat staan het bouwen van een nieuwe complex.

Open Dagen in het OLVG. De begane grond van de Anna- en Mariapaviljoens is elke zondag geopend voor publiek vanaf 14.00 uur. Op deze manier willen wij aan u laten zien wat wij hier doen. Er zullen verschillende werkplaatsen geopend zijn, er zijn plannen voor tentoonstellingen, live optredens en informatie-avonden. De open dagen zijn om deze ruimte te delen met de mensen uit de buurt en om nieuw leven en cultuur te blazen in een oud en geliefd gebouw.

Wij hebben Open Dagen elke zondag van 14.00-19.00, Kom gerust langs om een kijkje te nemen en ontdek iets over de geschiedenis van het oude OLVG en waarom wij ervoor vechten. Ook nodigen wij u uit onze expositieruimte te bekijken waar kunstenaars hun schifderijen, beeldhouwwerken en installaties tentoonstellen, Andere geopende ruimtes zijn: een tweede hands- en recyclingshop, een shiatsu studio, een paranormaal adviesbureau (tarot lezen, droommachine etc.), speelruimte voor kinderen en de ‘green pepper’- een info-ruimte/werkplaats project om (jonge) mensen te betrekken bij milieu- en sociale vraagstukken. Vanaf15.00 uur worden in deze ruimte video’s vertoond.

Wat kun je doen om sloop van het Anna- en Mariapaviljoen te voorkomen? Er zijn veel verschillende manieren om betrokken te raken bij de actie het oude gedeelte van het OLVG te behoeden voor sloop. De meeste manieren kosten weinig tijd en inspanning. Bijvoorbeeld: schrijf een brief waarin u uw bezwaren duidelijk maakt tegen de sloopplannen van het ziekenhuis en waarin u het belang benadrukt van

het behouden van het Anna- en mariapaviljoen als cultureel- en historisch monument. Steun de buurtcampagne ( zie onder), of maak uw eigen protest. Schrijf brieven naar:

Bestuur Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Linnaeusstraaat 89 1093 EK Amsterdam

T.H Kassing Directeur OLVG Postbus 955500 1090 HM Amsterdam

Mevr. G. Terhorst (wethouder) Herengracht120/B 1015 BT Amsterdam

We zijn niet de enigen in de buurt die ons verzetten tegen de sloop en plannen om bomen te kappen en het aangezicht van de buurt te veranderen. Bent u geinteresseerd om meer te weten te komen over de buurtcampagne of ze zelfs te steunen in hun strijd, neem contact op met F.J. Colon, tel./fax 6630543,

DIT IS UW STAD, EIS DAT HET ZO BLIJFT!!!!!!!!!!

Archief foto. OLVG Hoofdkeuken

[squat!net]