Dikke daan voor de vijfde maal gekraakt en ontruimd

  Dikke daan voor de vijfde maal gekraakt en ontruimd


De Dikke Daan is gisteren op de ontruimingsdag opnieuw gekraakt. Al snel werd het ontruimd op onduidelijke gronden. Er was daarom ook het nodige verzet vanuit het pand en vanaf de straat. Op straat lagen enkele barrikades, waarvan er een uit pieteit met de auto-bezitters niet is aangestoken. De brandende barrikade moest geblust worden door de waterwerper, iets dat de mensen aan de andere kant de tijd gaf om het nodige meubilair, rot fruit en andere materialen naar de ME te gooien. Uiteindelijk bliezen de verdedigers op straat de aftocht en kon de politie het pand gaan ontruimen. Ook de mensen in het pand wisten nog te ontsnappen. Na de kraak is het volgende persbericht tevens buurtpamflet verspreid, dus nog voor de nieuwe ontruiming.

DIKKE DAAN VOOR VIERDE MAAL HERKRAAKT

Gemeente blundert maar door

Amsterdam, 13 juli 1999

Nadat de afgelopen maanden al meerdere leegstaande panden voor de zoveelste keer zijn gekraakt, is het vandaag de beurt aan “Dikke Daan”. Het is bewezen dat eigenaar Poolman met valse verklaringen een ontruimingsvonnis voor elkaar heeft geflanst. Hij verkocht het pand voor 815.000 gulden aan een Ierse firma. Vijf minuten later kocht Nico Donker de woningen Daniël Stalpertstraat 28 t/m 34 voor een geheim gehouden bedrag. Hij zegt de zestien huurwoningen en twee bedrijfs-ruimtes in tien dure koopappartementen te willen omtoveren. Zowel de Huurdersvereniging als de kraak-groep hebben steeds gezegd dat ná ontruiming de huurwo-ningen zouden verdwijnen. De verbouwplannen zijn ook nog eens gebaseerd op een omstreden splitsingsakte.

Stadsdeel Oud-Zuid en de gemeente zijn al op de hoogte gebracht van deze plannen voordat het pand ontruimd werd op 17 november. Desondanks verklaarde het stadsdeel tegenover de rechter dat de eigenaar geen vergunningen nodig had. Hij zou ‘alleen achterstallig onderhoud verrichten’. Deze overwe-ging lag mede ten grondslag aan het ontruimingsvonnis. Blijkbaar zijn anno 1999 in De Pijp dure koopappartementen meer welkom dan goedkope huurwoningen. Huurdersvereniging en k-raakgroep hebben altijd gestreden voor het behoud van de woningen, voor bijvoorbeeld jongerenhuisvesting.

Stadsdeel en gemeente hebben de oude eigenaar een handje geholpen met een onnodige ontruiming. Het pand stond tot vanochtend nog steeds leeg. In november vorig jaar wilden de overheden niet ingaan op dringende verzoeken van de krakers en de huurdersvereniging om de ontruiming een maand uit te stellen, in afwachting van de uitspraak in een aantal gerechtelijke procedures. In die procedures speelde de vraag of het pand ná ontruiming lange tijd leeg zou blijven staan een centrale rol. Nogmaals: er lagen al bewijzen dat het pand tot koopap-partementen verbouwd zou worden.

Het pand is nadien nog drie keer herkraakt, de laatste keer op 24 december. Evenzovaak kwam het waterkanon en de ME om de blunder van de gemeente toe te dekken. Het beleid van “geen ontruiming voor leegstand” is niets meer waard. De overheid beschermt als vanouds de belangen van de huisbazen.

Over de hele gang van zaken rond de vorige ontruiming loopt nog een klacht bij de Ombudsman. Er loopt ook nog steeds een hoger beroep tegen de eerdere ontruiming.

squamb


Dikke Daan op valse gronden ontruimd

  Dikke Daan op valse gronden ontruimd


Hieronder brief huurdersvereniging de Pijp aan de gemeente mbt. tot ontruiming dikke daan op 13-7 en hun uiterst gezochtte antwoord. Hoewel ME en Bratra zich op het museumsplein aan het voorbereiden waren op een ontruiming, er vanuit het pand niets gebeurde, is toch ‘het gooien van stenen vanuit het pand’ de reden om binnen te treden op zoek naar daders. Dat er vanuit het pand niet met stenen is gegooid, zal Patijn worst wezen, hij heeft namelijk geen andere gronden voor ontruiming meer.

++++++++++ Brief1 Burgemeester Patijn t.a.v. I van Brenk

betreft: ontruiming D Stalpertstraat 28-34 (even nummers)

Geachte mijnheer Patijn, mevrouw van Brenk,

Afgelopen dinsdag zijn de woningen in het pand de Dikke Daan, gelegen aan de Daniel Stalpertstraat 28-34 (even nummers) opnieuw gekraakt. Opnieuw is het pand met groot machtsvertoon en een confrontatie ontruimd. Het had, mede gezien de geschiedenis, meer in de rede gelegen om tot een overlegsituatie te komen. Helaas heeft u opnieuw een kans gemist. Graag vernemen wij van u op welke rechtsgrond de woningen zijn ontruimd. De zogenoemde anti-kraaktermijn van drie maanden, die in het gerechtelijk vonnis dat ten grondslag lag aan eerdere ontruimingen was gesteld, is inmiddels lang verstreken. Het is ons onduidelijk op welke gronden de woningen zijn ontruimd. Gezien de nog lopende rechtzaken bevreemdt het ons dat zomaar tot een ontruiming is overgegaan. Op AT5 is te horen dat de politie voor een aantal, dus niet alle, woningen sommeert om die te verlaten, hetgeen ons sterkt in het idee dat niet zorgvuldig is gehandeld. Graag zouden wij van u het volgende willen weten:

1. Welke woningen zijn opnieuw gekraakt geweest?

2. Op welke rechtsgrond zijn welke woningen ontruimd en op last van wie?

3. Waarom is niet gewacht met een eventuele ontruiming om tot een vreedzame oplossing te komen?

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord.

Hoogachtend E. Verstege (voorzitter) +++++++++++++++++++= Het antwoord:

Aan: huurdersvereniging de Pijp

Geachte heer Verstege,

Naar aanleiding van uw brief het volgende:

vraag 1. niet bekend

vraag 2. De woningen zijn niet ontruimd. De politie is het pand op justitiele gronden binnengetreden, ter aanhouding van verdachten die met stenen uit het pand aan het gooien waren. Toen de politie binnen was hadden alle verdachten het pand aan de achterzijde verlaten.

Vraag 3. Nvt.

met vriendelijk groeten, ine van brenk

einde brief 2 +++++++++++++

squamb


Dikke daan

  Dikke daan


uit de Pijpkrant, gratis hahblad in de Pijp, A’dam

AANTAL WONINGEN ‘DIKKE DAAN’GEHALVEERD

Nico Donker is sinds maart formeel de nieuwe eigenaar van het voormalig krakersbolwerk aan de Daniël Stalpert-straat 28 t/m 34. Hij heeft een verbouwings-plan klaar-liggen dat voorziet in het omtove-ren van zestien huurwo-ningen en twee bedrijfs-ruimtes in negen koopap-parte-menten en één bedrijfs-ruimte. Zowel de Huur-dersvereniging als de kraakgroep hadden steeds gezegd dat ná ontruiming de huurwonin-gen zouden verdwijnen.

De verbouwplannen zijn gebaseerd op een omstreden splitsings-akte, opgesteld door notaris Van Reedt Dortland. Een klacht van huurdersvereniging De Pijp tegen de notaris is door de beroeps-organisatie gegrond verklaard. Het hoger beroep dat is ingesteld door de notaris werd onlangs in Den Haag behandeld. De Huurdersvereniging heeft ook een bezwaarprocedure lopen tegen het stadsdeel. Volgens het stadsdeel mocht, achteraf bezien, het pand gesplitst worden zonder vergunning. Volgens de Huurdersvereniging is echter wèl een vergunning nodig en heeft het stads-deel de regels verkeerd toegepast. De Huurders-vereniging is bang voor een verdere wildgroei op de lucratieve split-singsmarkt. Nu al krijgt zij regelmatig vragen van huur-ders die koop-inten-tiever-klaringen of nep-koopaktes onder hun neus geschoven krijgen. De vereniging vindt bovendien dat zuinig moet worden omgesprongen met de huurwoningen in De Pijp.

Stadsdeel bedankt! Het stadsdeel Oud-Zuid is al op de hoogte gebracht van deze plannen voordat het pand ontruimd werd. Desondanks ver-klaarde het stadsdeel tegen-over de rechter dat de eigenaar geen vergun-ningen nodig had. Hij zou ‘alleen achterstallig onderhoud verrichten’. Deze overweging lag mede ten grondslag aan het ontrui-mingsvon-nis. Blijkbaar zijn anno 1999 in De Pijp dure koopappartemen-ten meer welkom dan goedkope huurwoningen. Stadsdeel en gemeente hebben de oude eigenaar een handje geholpen met een onnodige ontrui-ming. Het pand staat een half jaar later nog steeds leeg. In november vorig jaar wilden de overheden niet ingaan op een dringend verzoek van de krakers en de huur-dersver-eniging om de ontruiming een maand uit te stel-len, in afwach-ting van de uitspraak in een aantal gerech-telij-ke proce-dures. In die procedures speelde de vraag of het pand ná ontruiming lange tijd leeg zou blijven staan een centrale rol. Nogmaals: er lagen al bewij-zen dat het pand tot koopappartementen verbouwd zou worden.

De kra-kers werden later niet ont-vankelijk verklaard in hun proce-du-res, omdat ze niet meer in de woningen zaten. Tot drie keer toe zijn ze met ME-inzet en waterkanon uit de wonin-gen gezet. Inmiddels heeft de Huur-ders-vereniging over de gang van zaken een klacht ingediend bij de Ombudsman.

./'<


Dikke Daan al twee keer doorverkocht

 Dikke Daan al twee keer doorverkocht


AMSTERDAM-De panden Daniel Stalpertstraat 28-34, beter bekend als voormalig kraakbolwerk Dikke Daan in De Pijp, zijn vorige week verkocht aan het Ierse bedrijf Moorhen Developments limited, waarna ze binnen vijf minuten zijn doorverkocht aan vastgoedontwikkelaar N. Donker. Die zal er waarschijnlijk koopappartementen vestigen.

De krakers in het complex hebben een dergelijke gang van zaken altijd voorspeld. Zij hebben steeds gezegd dat Poolman loog dat hij zijn panden wilde renoveren om die weer te verhuren, maar de gemeente liet de panden vier keer ontruimen.

Eind 1995 bezette Kraakgroep De Pijp het grootste deel van de zestien huurwoningen. Volgens hen vroeg eigenaar F Poolman ‘exorbitante’ huren en probeerde hij zijn huurders ‘weg te pesten’ nadat de rechter had bepaald dat zij maar een fraktie hoefden te betalen.

In drie jaar van rechtzaken probeerde Poolman zijn panden te laten ontruimen. Op 17 novbember vorig jaar haalde de ME de panden leeg, waarop een aannemer ze van binnen sloopte. Volgens Poolman om met de renovatie te beginnen, volgens de krakers om ze onbewoonbaar te maken zodat herkraken nutteloos zou zijn.

Stadsdeelvoorzitter G de Visser vindt niet dat Oud-Zuid blaam treft. “Die panden zijn door de notaris gesplitst en dat is niet terug te draaien. Dat nu is aangetoond dat Poolman steeds heeft gelogen, vind ik een voorbarige conclusie. Het is best mogelijk dat hij steeds goede bedoelingen had. Het is hem natuurlijk ook niet gemakkelijk gemaakt”.


terug