Dikke daan

  Dikke daan


uit de Pijpkrant, gratis hahblad in de Pijp, A’dam

AANTAL WONINGEN ‘DIKKE DAAN’GEHALVEERD

Nico Donker is sinds maart formeel de nieuwe eigenaar van het voormalig krakersbolwerk aan de Daniël Stalpert-straat 28 t/m 34. Hij heeft een verbouwings-plan klaar-liggen dat voorziet in het omtove-ren van zestien huurwo-ningen en twee bedrijfs-ruimtes in negen koopap-parte-menten en één bedrijfs-ruimte. Zowel de Huur-dersvereniging als de kraakgroep hadden steeds gezegd dat ná ontruiming de huurwonin-gen zouden verdwijnen.

De verbouwplannen zijn gebaseerd op een omstreden splitsings-akte, opgesteld door notaris Van Reedt Dortland. Een klacht van huurdersvereniging De Pijp tegen de notaris is door de beroeps-organisatie gegrond verklaard. Het hoger beroep dat is ingesteld door de notaris werd onlangs in Den Haag behandeld. De Huurdersvereniging heeft ook een bezwaarprocedure lopen tegen het stadsdeel. Volgens het stadsdeel mocht, achteraf bezien, het pand gesplitst worden zonder vergunning. Volgens de Huurdersvereniging is echter wèl een vergunning nodig en heeft het stads-deel de regels verkeerd toegepast. De Huurders-vereniging is bang voor een verdere wildgroei op de lucratieve split-singsmarkt. Nu al krijgt zij regelmatig vragen van huur-ders die koop-inten-tiever-klaringen of nep-koopaktes onder hun neus geschoven krijgen. De vereniging vindt bovendien dat zuinig moet worden omgesprongen met de huurwoningen in De Pijp.

Stadsdeel bedankt! Het stadsdeel Oud-Zuid is al op de hoogte gebracht van deze plannen voordat het pand ontruimd werd. Desondanks ver-klaarde het stadsdeel tegen-over de rechter dat de eigenaar geen vergun-ningen nodig had. Hij zou ‘alleen achterstallig onderhoud verrichten’. Deze overweging lag mede ten grondslag aan het ontrui-mingsvon-nis. Blijkbaar zijn anno 1999 in De Pijp dure koopappartemen-ten meer welkom dan goedkope huurwoningen. Stadsdeel en gemeente hebben de oude eigenaar een handje geholpen met een onnodige ontrui-ming. Het pand staat een half jaar later nog steeds leeg. In november vorig jaar wilden de overheden niet ingaan op een dringend verzoek van de krakers en de huur-dersver-eniging om de ontruiming een maand uit te stel-len, in afwach-ting van de uitspraak in een aantal gerech-telij-ke proce-dures. In die procedures speelde de vraag of het pand ná ontruiming lange tijd leeg zou blijven staan een centrale rol. Nogmaals: er lagen al bewij-zen dat het pand tot koopappartementen verbouwd zou worden.

De kra-kers werden later niet ont-vankelijk verklaard in hun proce-du-res, omdat ze niet meer in de woningen zaten. Tot drie keer toe zijn ze met ME-inzet en waterkanon uit de wonin-gen gezet. Inmiddels heeft de Huur-ders-vereniging over de gang van zaken een klacht ingediend bij de Ombudsman.

./'<