Amsterdam: ADM, actuele ontwikkeling

Op 25 april heeft ADM bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning die door Koole Maritiem BV is aangevraagd om een sloop- en asbestsaneringsbedrijf op te richten op het ADM terrein. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd heeft dat grote consequenties. Voor de ADM community, de vermeende eigenaar Chidda Vastgoed BV en zijn huurder Koole Maritiem BV en tot slot voor de gemeente Amsterdam. Het is onbegrijpelijk dat de aanvraag serieus wordt genomen. Maar nog minder begrijpelijk is de houding van de gemeente Amsterdam tot nu toe. Dat laatste moet veranderen!

De ADM Community

Het vonnis van een gerechtelijke uitspraak vorig jaar bepaalt dat de ADM bewoners moeten vertrekken precies 6 maanden nadat de omgevingsvergunning is verstrekt.
In een slecht geval betekent dat het verdwijnen van het ADM in oktober 2018!

De vermeende eigenaar & zijn huurder

Aanvrager Koole Maritiem is enkel gericht op het realiseren van simpele uitbreidingsplannen en Chidda wil alleen maar door verhuring van het terrein groter financieel gewin realiseren dan alléén uit de verhuur van het terrein mogelijk zou zijn.
Chidda is er zich terdege van bewust dat de (zware) beperkingen op de activiteiten die op het terrein zijn toegestaan, volgens de privaatrechtelijke bestemming die op het terrein rust, door het verwerven van een omgevingsvergunning voor deze activiteiten van de huurder, worden opgerekt (geschonden).
Zoals bekend omschrijft deze beperking zeer nauwkeurig dat er alléén een scheepswerf in letterlijke zin is toegestaan. Door oprekking van deze beperking strijkt Chidda een oneigenlijk financieel gewin op doordat breder gebruik van het terrein een meerwaarde oplevert die kan oplopen tot 100 miljoen euro. Een bedrag dat excessief hoger is dan met de verhuur of verkoop onder handhaving van de beperking mogelijk zou zijn. En exact het kapitaliseren van de meerwaarde van het terrein zónder beperking is de crux, is de essentie waarop Chidda zijn volledige focus heeft liggen. De eerste stap in het realiseren van dit doel is dus het verwerven van de vergunning.

De gemeente Amsterdam

Het is volgens de koopakte aan de gemeente Amsterdam om te bepalen of de aangevraagde activiteiten van Koole passen binnen de privaatrechtelijke bestemming van het terrein. Mocht de gemeente Amsterdam besluiten dat dit zo is dan heeft dit grote consequenties voor haar financiële belang en de door haar gewenste stedenbouwkundige ontwikkelingen: beide worden dan ernstig geschaad.
Door het ignoreren van de privaatrechtelijke bestemming gaat de hierboven genoemde meerwaarde naar Chidda en niet naar de gemeente Amsterdam. Daarnaast verliest de gemeente Amsterdam een groot stuk land en water dat in de (zeer) nabije toekomst nodig is om de grootschalige stedelijke ontwikkelingen door te kunnen voeren zoals Havenstad. Tot slot gaat de verplaatsing van mega bedrijven als Cargill, Shipdock, Oranjewerf en Akzo veel meer kosten doordat ze niet nú maar op het allerlaatste moment ingepland worden. De totale nadelige financiële gevolgen voor Amsterdam zijn dan veel hoger dan enkel het verlies van de meerwaarde van 100 miljoen en lopen volgens ramingen vrij snel op tot het 5-voudige. En dit is exact het kader waarbinnen het al dan niet verstrekken van de aangevraagde omgevingsvergunning beoordeeld zou moeten worden.

Huidige situatie: standpunt gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft nog NIET een eenduidig standpunt ingenomen over de vraag of de activiteiten van Koole al dan niet passen binnen de bestemming en of de gemeente het ADM terrein zelf niet moet verwerven. Weliswaar is bij monde van de (vorige) wethouder gesteld dat “de aangevraagde activiteiten overeenkomsten heeft met de bestemming”, maar een definitief besluit is hierover nog niet door de Amsterdamse gemeenteraad genomen.
Er liggen twee aangenomen moties van een meerderheid in de gemeenteraad van juli 2017 waarin het volgende is besloten:
“De gemeenteraad spreekt uit dat op basis van de nu beschikbare informatie onvoldoende duidelijk is of de voorgestelde activiteiten van Koole passen binnen het kettingbeding;
• Spreekt de raad als wens uit dat het college ter behartiging van het algemeen belang, meer in het bijzonder het financieel-economische belang van de gemeente, het kettingbeding handhaaft;
• Spreekt de raad als wens uit dat het college daarom nader extern juridisch advies inwint over de vraag of de voorgestelde activiteiten van Koole passen binnen het kettingbeding;
• En verzoekt het college de raad daar over te informeren voordat onomkeerbare besluiten worden genomen ten aanzien van het ADM terrein en de diverse rechtszaken die daarover spelen.”

Als gevolg van deze moties heeft er op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad in december 2017 een expertmeeting plaatsgevonden over de “juiste interpretatie van de bestemming” van het terrein. Hieruit kwam beargumenteerd naar voren dat de door Koole aangevraagde activiteiten niet passen binnen de bestemming.

In de commissievergadering Werk en Economie van afgelopen februari is door de gemeenteraad aan de (huidige) wethouder de vraag voorgelegd hoe de conclusies uit de expertmeeting opgevolgd gaan worden. De wethouder stelde dat zich onvoldoende in de materie had kunnen verdiepen maar zei toe alle vragen van de raadsleden omtrent het ADM terrein én de ontwikkeling daarvan te beantwoorden.

Dit is nog niet gebeurd. Inmiddels zijn er verkiezingen geweest en is het aan de nieuwe wethouder met de portefeuille Haven om de beantwoording van de vragen te verrichten en het definitieve standpunt omtrent het ADM terrein samen MET de gemeenteraad in te nemen.
Samengevat: het besluit in deze kwestie is nog niet genomen, er is gedegen grond om aan te nemen dat de activiteit van Koole niet past en dat het relevant is dat de gemeente overgaat tot koop van het ADM.
Advies aan de gemeente: koop het terrein, druk de prijs door handhaving kettingbeding, ontwikkel zelf een strategie, bespaar een enorme bak geld en koester de vrijhaven ADM.
Dat is winst voor alle betrokkenen.

Viva ADM.
Support ADM.
https://adm.amsterdam/
https://squ.at/r/5g4