Amsterdam: Tugela-Blok Bezetting

Stop_de_afbraak_van_sociale_huisvestingPanden bezet in Tugelablokken (Transvaalbuurt)

Amsterdam, 6 november 2015

In de Transvaalbuurt zijn onlangs enkele panden van woningcorporatie Ymere bezet. Dit uit ongenoegen over het gevoerde beleid omtrent sociale huisvesting in de stad. De stad is van iedereen. Het stadsbestuur en de woningcorporaties dienen pal te staan voor de grootst mogelijke mix waardoor niet alleen mensen of organisaties met geld, maar iedereen een kans maakt zich te vestigen op een plek naar keuze.

Het nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam is gericht op meer diversiteit, maar lijkt een verkapte manier te zijn om sociale huur de stadsgrenzen uit te drijven. Onder de noemer diversiteit worden er nieuwe afspraken gemaakt omtrent wonen; sociale huurwoningen worden verkocht en omgetoverd tot vrije sector huurwoningen. Er worden nieuwe wetten gemaakt, waaronder de omstreden “Donnerpunten”, die de doorstroming in de schaarstegebieden dienen te bevorderen. Dit zorgde er echter voor dat sociale huurwoningen de vrije sector in worden getild.

De woningcorporaties, zoals Ymere, zijn opgezet in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting, onder staatscontrole. Dit lijkt inmiddels een droombeeld uit het verre verleden. De privatisering van de corporaties, in de jaren 90, had tot gevolg dat ze zelf hun financiën op orde moesten krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de corporaties tegenwoordig functioneren als bedrijven, waarbij concurrentie en winstmaximalisatie voorop staan. Het gevolg hiervan is dat er sindsdien minder geld wordt geïnvesteerd om betaalbare woningen te creëren, omdat dit niet rendabel is.

Samenvattend, zowel het gemeentelijk als het corporatie beleid, zorgt ervoor dat we in het nieuws enkel lezen over maserati’s; voorzitters die uit het dak komen en grote geldverspillingen aan nieuwbouw projecten die niet tot nauwelijks tot stand komen.

Woningbouw corporatie Ymere speelt een grote rol in het proces van afbraak van de sociale huur in Amsterdam. Wij hebben gekozen voor het project Tugela om dit naar voren te brengen. Hier vindt een kaalslag plaats van sociale huur. De renovatie stond gepland voor medio 2010. Sindsdien worden sociale huurders ingewisseld voor tijdelijke huurders, die al gauw anderhalf keer zo veel betalen en geen woonrechten hebben. De tijdelijke huurder zullen op den duur vervangen worden voor de privaat sector. Hiermee maakt Ymere haarzelf schuldig aan de permanente onzekerheid van haar huurders.

Wij hebben deze panden bezet om de privatisering van de woningmarkt een halt toe te roepen. Wij wijzen de gemeente Amsterdam en woningbouw corporaties op hun verantwoordelijkheden. Iedereen heeft recht op betaalbare woonruimte. Iedereen heeft recht op stad!

Stop de afbraak van sociale huisvesting!

https://www.indymedia.nl/node/30434