HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL

  HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL


PERSBERICHT Nijmegen, 14 februari 2001

HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL

Toch geen vervolging NS Railinfrabeheer, burgemeester en B&W Bemmel

Het gerechtshof te Arnhem heeft in een ‘art. 12-procedure’ wegens niet-vervolging geoordeeld, dat door de sloop van het voorma-lige Betuwe-lijn-kraak-pand ‘De Boze Wolf’ in Ressen de strafwet is overtreden. Toch meent het hof dat de Officier van Justitie niet tot strafvervolging hoeft over te gaan. Het pand is immers al gesloopt en de kraker die de procedure tegen de sloopvergunning had aange-spannen had met die procedure vermoe-delijk alleen uitstel en geen afstel kunnen bereiken.

Op 25 mei 1999 is aan N.S. Railinfrabeheer B.V., door het college van B&W van Bemmel, een sloopver-gunning op grond van de Monumen-tenverorde-ning van de gemeente Bemmel afgegeven. Zo’n sloopvergunning was nodig, omdat het een gemeentelijk monument betrof. Op 25 juni 1999 is tegen dat besluit bezwaar gemaakt door één van de krakers. De bezwaren waren er met name op gericht dat het monumen-tale karakter van het pand onvoldoende onderkend was en dat geen juiste belange-nafwe-ging had plaatsge-vonden. Sloop van het pand was immers niet nodig voor de aanleg van de Betuwelijn. Het pand lag alleen te dicht bij het traject om er – i.v.m. geluidsnor-men – nog te wonen.

Op grond van de Monumentenverordening heeft het maken van bezwaar schorsende werking.

Op 8 februari 2000 is het betreffende pand ontruimd. Onmiddel-lijk is een aanvang gemaakt met de sloop. Op 14 februari is door een medewerker van onze stichting en de kraker aangifte gedaan van illegale sloop bij de politie in Bemmel. Aan die aangifte is ruchtbaarheid gegeven middels een persbericht. Vervolgens is door het college van B&W van Bemmel op 15 februa-ri de beslissing verzonden waarbij de bezwaren van de kraker werden afgewezen. Daarmee kwam vast te staan dat er op 8 februari nog geen rechtsgeldi-ge vergunning was en de sloop illegaal was.

Toch heeft de Officier van Justitie te Arnhem op 23 februari besloten niet tot vervolging over te gaan. Naar aanleiding van de weigering van de Officier van Justitie, NS Railinfrabe-heer en de burgemeester en B&W van Bemmel te vervolgen, werd in maart 2000 een klacht ingediend bij het gerechtshof te Arnhem.

Het Hof heeft aangenomen dat inderdaad sprake is geweest van strafbaar handelen, maar dat er geen belang (meer) bestaat bij vervol-ging.

[squat!net]