Valt 22/2 het doek voor Vrijplaats Koppenhinksteeg?

  Valt 22/2 het doek voor Vrijplaats Koppenhinksteeg?


Op 22 februari a.s. is het dan zover. De in mei vorig jaar door de gemeente Leiden gepresenteerde bouwplannen voor de Koppenhinksteeg worden besproken door de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer. De plannen behelzen luxe appartementen en bedrijfsruimtes op de plaats waar nu de Fabel van Illegaal, EuroDusnie en Bar en Boos zijn gehuisvest.

In een aan de raadscommissie gerichte notitie leggen Burgemeesteer en Wethouders alle geuite bezwaren tegen het ontruimen van Vrijplaats Koppenhinksteeg naast zich neer. Men constateert slechts nuchter dat het bestemmingsplan geen ‘Vrijplaats’ toelaat en dat het voorbestaan van Vrijplaats Koppenhinksteeg geen optie is. Het past niet in de door het College gekoesterde plannen de buurt ‘een kwaliteitsimpuls te geven’.

Het gemeentebestuur wil nog wel bekijken of (tijdelijke) herhuisvesting van de initiatieven elders mogelijk is, maar geeft tegelijkertijd geen enkele garantie. Voor ons staat sowieso vast dat ieder mogelijk alternatief hoe dan ook een verslechtering zou betekenen ten opzicht van onze huidige huisvesting. Het stadcentrum waarin wij thans gevestigd zijn wordt immers meer en meer het exclusieve terrein voor kapitaalkrachtigen en het gemeentebestuur al heeft aangegeven geen panden vrij te hebben.

Hoewel de verschillende gemeenteraadsfracties niet verplicht zijn de notitie over te nemen, ligt het niet in de verwachting dat zij hun nek zullen uitsteken voor Vrijplaats Koppenhinksteeg. We verwachten dan ook niet dat de discussie in de raadscommissie veel aan het voornemen van het gemeentebestuur, Vrijplaats Koppenhinksteeg te ontruimen, zal veranderen. Het mag duidelijk zijn dat EuroDusnie de gemeentelijke notitie WEL naast zich neer legt. Vrijplaats Koppenhinksteeg herbergt binnen haar muren voldoende kwaliteit, veel meer dan de geplande 8 luxe appartementen tesamen. Het voornemen van het Leidse gemeentebestuur “Vrijplaats Koppenhinksteeg” te ontruimen is een bewuste politieke poging de stad te ontdoen van een aantal, voor veel mensen belangrijke, sociaal/culturele en politieke projecten. Projecten die zich weigeren te onderwerpen aan het idee dat alleen geld telt. De stad is van haar bewoners en mag wat ons betreft geen exclusief terrein worden van kapitaalkrachtigen. EuroDusnie is niet verbaasd over de voornemens van het gemeentebestuur, het is juist dit beleid, de door de politiek gedreven commercialisering van de stad en het leven, dat de behoefte aan Vrijplaatsen creeërt. De dreigende ontruiming van Vrijplaats Koppenhinksteeg is voor ons daarom een krachtige impuls om met het verzet tegen het gevoerde beleid door te gaan.

Wij roepen stadsgenoten en andere sympathisanten op donderdagavond 22 februari 2001 vrij te houden. We zullen in samenspraak met de andere in de steeg gevestigde collectieven en de Vereniging Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg bespreken op welke wijze we ons ongenoegen over de gang van zaken kenbaar zullen maken.

Dit zullen we op een vreedzame maar zeker niet lijdzame wijze doen. Daarnaast vragen we mensen zich vóór 22 februari 2001 middels brieven, faxen en emails te richten aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer.

Stop de commercialisering van de stad! Geen stad zonder Vrijplaatsen! Stop ontruiming Vrijplaats Koppenhinksteeg!

Richt je schrijven aan de Raadscommissie Ruimtelijk Ordening, Wonen en Verkeer. Brieven aan: Posbus 9100, 2300 PC Leiden faxen aan: 071- 5165110 emails aan: sleutel [at] leiden [dot] nl

vergeet niet een kopie aan EuroDusnie te sturen: Brieven aan Postbus 2228, 2301 CE Leiden email aan: eurodusnie [at] squat [dot] net faxen aan: 071 5173019

Bezoek de VVK website http://squat.net/vvkvoor reacties en gemeentelijke stukken

VVK


Tags: