Overzicht gebeurtenissen Aalmarkt kraken, hoorzitting over gebruikt geweld op komst

  Overzicht gebeurtenissen Aalmarkt kraken, hoorzitting over gebruikt geweld op komst


zwartboek politieoptreden Aalmarkt

Overzicht gebeurtenissen Aalmarktkraken te Leiden

Op 8 augustus vorig jaar werden de panden Aalmarkt 1/3 voor de eerste maal gekraakt. Na overleg kwamen kraakspreekuur en gemeente overeen dat de krakers de panden zouden verlaten, op voorwaarde dat de gemeente binnen drie weken een gebruiker met een duidelijke publieke functie voor de panden gevonden zou hebben ÌGedurende deze drie weken heeft de gemeente nagelaten contact op te nemen met het kraakspreekuur, naar aanleiding waarvan de krakers het pand opnieuw betrokken. Achteraf beweerde de gemeente dat zij vergetenð had de krakers in te lichten over het feit dat zij toch een gebruiker had gevonden. Ondanks het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de gemeente gaf deze aan tot ontruiming van het pand over te willen gaan. Om de gemeente alsnog aan haar belofte te houden spande het kraakspreekuur een kort geding aan.

Blijkbaar durfde men van de kant van de gemeente het niet zover te laten komen en op 3 september werd overgegaan tot ontruiming. Uit protest tegen deze gang van zaken, waarbij door de gemeente bewust werd verhinderd dat de rechter een oordeel kon vellen over de ontstane situatie, werden de panden op 5 september opnieuw gekraakt. Dezelfde avond ging de politie over tot ontruiming, waarbij zij gebruik maakte van buitensporig geweld door middel van wapenstok, laarzen en honden tegenover de vreedzame krakers, hun geweldloos ingehaakte sympathisanten en omstanders. Ook een toevallige passante kreeg klappen en een deur van een nabij gelegen woning werd per ongeluk ingetrapt door de politie die volledig buiten haar boekje ging.

De Aalmarktpanden werden door de krakers in gebruik genomen uit gebrek aan goedkope woonruimte en als protest tegen de megalomane plannen van de gemeente Leiden om het historische Aalmarktgebied om te vormen tot een sfeerloze luxe winkelzone, inclusief parkeergarage. De krakers wilden de panden naast huisvesting ook een publieke functie gevenÏwaar iedereen, dus niet alleen koopkrachtige inwoners zoals in het geval van de plannen vanÏde gemeente, van zou kunnen profiteren. De ontruimingen gingen gepaard met buitenproportioneel geweld tegen de geweldloze krakersÏvan de kant van de politie. Drie sympathisanten van de krakers moesten zelfs voor behandeling naar het ziekenhuis. Het Kraakspreekuur Leiden is van mening dat de ontruimingen onrechtmatig waren en heeftÏhierover een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Daarnaast is er een zwartboek samengesteld uit klachten van krakers, buurtbewoners en andere sympathisanten over het politieoptreden, welke de politie tot op de dag van vandaag weigert in zijn geheel inÏbehandeling te nemen.

Donderdagochtend 31 augustus besloot het Gerechtshof te Den Haag betrokken agenten te willen horen over het politie optreden op 5 september 1999 rond de tweede ontruiming van de panden Aalmarkt 1/3 in Leiden. Dit besluit werd genomen in het hoger beroep dat door twee sympathisanten van de krakers en hun advocate was ingesteld tegen een eerdere veroordeling van de politierechter voor het niet voldoen aan een bevel/vordering tot verwijdering. Het Hof gaf aan meer duidelijkheid te willen over het optreden van de politie en het gebruik van honden daarbij, alvorens te kunnen oordelen over de zaak van de kraaksympathisanten. Deze zijn van oordeel dat het door de politie gebruikte geweld onnodig en buitenproportioneel was. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met:

kraakspreekuur Leiden postbus 2228, 2301 CE Leiden

Het zwartboek is te vinden op http://squat.net/politieoptreden/

KSU Leiden


Tags: