procedurele info over de blauwe aanslag.

  procedurele info over de blauwe aanslag.


meer info of dezelfde maar dan met betere opmaak: http://ddh.nl/org/blau/index.html

De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden rond De Blauwe Aanslag. In dit persbericht een korte samenvatting

  Herziening

Een herzieningsverzoek dat de Vereniging De Blauwe Aanslag en de Vereniging Een Breder Buitenom hadden ingediend bij de Raad van State is op 14 januari 2000 afgewezen. De beide bewonersverenigingen hadden verzocht de eerdere uitspraak van de Raad van State d.d. 22 april 1999 te herzien op grond van juridische fouten en nieuwe feiten. Een uitgebreide reactie op de uitspraak is opgenomen in een bijlage.

Onze conclusie luidt dat de Raad van State in het politieke en juridische steekspel rond de Blauwe Aanslag zichzelf een dubieuze rol heeft toebedeeld. Uit de uitspraak blijkt dat de Raad van State niet heeft nagelaten om wettelijke regels doelbewust te overtreden en feiten opzettelijk te verdraaien. Dat de Raad van State toegeeft dat ze juridische fouten heeft gemaakt, maar hier geen conclusies aan wenst te verbinden, is voor de Blauwe Aanslag nu aanleiding om de Staat te dagvaarden in een civiele procedure wegens onrechtmatige rechtsspraak. Hiervan is sprake aangezien artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is overtreden.

Het Europees Hof heeft recent al een verzoek van de Vereniging De Blauwe Aanslag in behandeling genomen om de eerdere uitspraak van de Raad van State te vernietigen.

  Vaillantplein

Dat we nu verlost zijn van de Raad van State stemt ons alleen maar hoopvol. Vooral nu de arrondissementsrechtbank twee sloopvergunningen en de bouwvergunning voor het Vaillantplein heeft geschorst wegens een onvoldragen advies van de Welstandscommissie. Daarnaast is een procedure gestart om de Vaillantbrug aan te wijzen tot Rijksmonument. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft deze aanvraag in behandeling genomen, wat eveneens schorsende werking heeft voor de werkzaamheden op het Vaillantplein. De Vaillantbrug is door de gemeente zelf aangewezen tot belangwekkend monument in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Vooral de beeldhouwwerken van o.a. Albert Termote op en aan de brug, alsmede de uitzonderlijke lengte van de keermuren op het Vaillantplein maken de Vaillantbrug tot een belangwekkend monument waardoor bescherming tegen afbraak vanwege een onzinnige verkeersrotonde gerechtvaardigd is. De geraamde kosten van deze rotonde zijn inmiddels opgelopen tot 10 miljoen.

  Ontruiming

Het hoger beroep tegen een eerder uitgesproken ontruimingsvonnis bevindt zich momenteel in een beslissende fase. De Blauwe Aanslag beroept zich in deze procedure op een schriftelijke overeenkomst uit 1986 waarin de Vereniging met de gemeente overeenkwam om het pand voor onbepaalde tijd te verhuren aan bewoners en gebruikers. Daarnaast werd vastgelegd dat het pand in samenwerking met de gemeente gerenoveerd en gelegaliseerd zou worden en dat daarvoor 2 miljoen subsidie beschikbaar was. Later is de boekwaarde van drie miljoen door de gemeente volledig afgeboekt om exploitatie t.b.v. de Vereniging mogelijk te maken.

Onderhandelingen Sinds enige tijd vinden gesprekken plaats tussen de Blauwe Aanslag en de gemeente over eventuele vervangende huisvesting. Momenteel worden haalbaarheidsstudies over enkele opties verder uitgewerkt, teneinde de verschillende mogelijkheden goed met elkaar te kunnen vergelijken. Het betreft een aantal nieuwbouwvarianten op het Buitenom en te renoveren panden. Uitgangspunt daarbij is dat het initiatief De Blauwe Aanslag alleen op dezelfde voet en onder dezelfde condities moet blijven voortbestaan. De gemeente en de Blauwe Aanslag zijn het erover eens dat een voorziening als De Blauwe Aanslag behouden moet blijven en noodzakelijk is voor de stimulering van de broedplaatsfunctie in de stad. “Zonder subcultuur geen cultuur.” Volstrekt onduidelijk blijft vooralsnog onder welke condities de gemeente in vervangende huisvesting wenst te voorzien. Dat zal pas blijken als de studies over de verschillende opties volledig zijn uitgewerkt.

Conclusie De Blauwe Aanslag blijft zich op alle fronten met alle toegestane middelen verzetten tegen het sloopbesluit. Daarnaast wordt met de gemeente onderhandeld over alternatieve huisvesting. Of de beide partijen elkaar ooit zullen vinden blijft ongewis.

En overigens zijn wij van mening dat het autoverkeer op het Buitenom dusdanig is afgenomen dat verbreding onzinnig is. Zeker nu rekeningrijden en verder flankerend beleid die trend zullen voortzetten.

Groeten van De Blauwe Aanslag

.