Gent: ‘t Landhuis, recente ontwikkelingen en Brief aan stad Gent

Op 10 augustus stuurden we een brief (zie hieronder) naar de burgemeester en naar schepen Peeters en Balthazar inzake het behoud van de volkstuinen en het project het Landhuis; deze brief werd mede ondertekend door het Gents Milieu Front, Samenlevingsopbouw Gent, Transitie Ledeberg, Voedselteams Ledeberg, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Boer ’n brood, Ledeberg Breekt Uit, Groenten Uit Gent, Kutunka vzw en Roots and Culture vzw.

Meer dan een maand later en na het sturen van een herinnering kregen we reactie van de burgemeester: de diensten zijn deze vraag aan het onderzoeken maar we moeten nog wachten op een inhoudelijk antwoord. Ondertussen zijn we 1 november en hebben we al het plukken en verwerken van de appels en peren achter de rug. Ook een deel van de bodembedekking ligt er al, de wintergroentjes worden verzorgd en groenbemester is ingezaaid. Ook wat nieuwe mensen kwamen langs die geinteresseerd waren in een volkstuintje.

Zelf gingen we langs bij Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, en bij de dienst Stedelijke Planning waar nog geen concrete plannen ter beschikking zijn voor de ontwikkeling van het gebied (De dienst facility management stuurde ons in februari al naar Ruimtelijke Ordening om de plannen in te kijken – daar aangekomen bleek zelfs het voorontwerp nog niet eens binnen en was men zelfs niet op de hoogte dat de Stad Gent de nieuwe eigenaar geworden was). Ondertussen zijn in de gemeenteraad wel al twee aangenomen voorstellen van Christophe Peeters de revue gepasseerd die indirect betrekking hebben op het Landhuis en waar niemand van ons noch van de betrokken organisaties van hierboven op de hoogte werd gebracht. Het eerste, net voor de verkiezingen, was de voorlopige aanname van onteigening van de percelen naast het Landhuis. Het tweede was de goedkeuring van een subsidie van 900.000 euro voor AA Gent voor de uitbouw van hun nieuwe oefenterreinen. Ondertussen kregen we ook bericht dat de sloop eraan zit te komen en dat we dus best niets meer inzaaien – en dat er in de winter toch niets groeit in de tuin (iemand met niet zo heel veel kennis van tuinieren duidelijk) – grappig dat we zo’n bericht ook al twee jaar geleden kregen.

Een mooie aanleiding ook om hier onze brief op de website te plaatsen dus in afwachting van een ‘inhoudelijke’ reactie. Aub!

Vrijdag 10 augustus 2012

Geachte Burgemeester,

Geachte Schepen Peeters,

Geachte Schepen Balthazar,

Beste Stadsbestuur,

Met dit schrijven brengen we graag de situatie rond ’t landhuis onder uw aandacht.

We waren in februari alvast tevreden te vernemen dat het stadsbestuur, althans voorlopig, afzag van haar plannen om het sociaal-ecologisch project ’t landhuis op te doeken ten gunste van braakliggende grond in beheer bij vastgoedbeheerfirma. Sindsdien zijn, ondanks het natte voorjaar, tal van tuintjes terug in gebruik genomen. Met de weinige middelen die de autonome biologische volkstuin ter beschikking heeft, kunnen talloze Gentenaren weer genieten van eigen gekweekte biogroenten om de hoek. En dit volledig open en toegankelijk voor iedereen. Ook enkele workshops en volkskeukens vonden alweer plaats.

We maken ons desalniettemin zorgen en daarom willen we samen met u even in de toekomst kijken.

Een blik op het ruimtelijk structuurplan ( STAD GENT, SCHEPEN VAN MILIEU EN SOCIALE ZAKEN (2008). Lokaal klimaatplan 2008-2020, 105 acties voor een klimaatneutrale stad) leert dat ’t landhuis en nabij gelegen percelen gelegen zijn langs één van de 8 groenassen die in de toekomst vanuit de stadskern zullen vertrekken. De site tussen de spoorlijn en de E17 vormt het begin van het te beschermen valleigebied van de Bovenschelde richting Zwijnaarde. Het is in die zin dus zeker geruststellend dat dit stukje Gent een open ruimte blijft met groen karakter en, zoals in de brochure vermeld, plaats voor parken, volkstuinen, jeugdlokalen, enz. We kunnen ons daar helemaal achter scharen.

Echter weten we op dit ogenblik niet hoe het Stadsbestuur de toekomst van de percelen tussen de spoorlijn en de E17, concreet ziet, terwijl er deze winter wel sprake was van voorbereidende werken. Het was ons toen, en het is ons nog steeds, niet duidelijk waarvoor dit burgerinitiatief moet wijken. Er was sprake van voetbalterreinen, meer concrete ideeën zijn ons niet bekend.

Daarom willen we met deze open brief graag de dialoog gaande houden. Zeker niet alleen tussen Stad Gent en de volkstuinders, maar ook met de inwoners van de nabijgelegen wijken, zoals Moscou, Nieuw Gent, Ledeberg en bij uitbreiding alle Gentenaren. Immers is het de doelstelling van Stad Gent om zijn klimaatdoelstellingen in samenwerking met, en met inspraak van, bewoners te realiseren (VERHOESTRAETE D., LEINFELDER H., ALLAERT G. (2007). Toestandsbeschrijving van de volkstuinen in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering. Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.).

Het is intussen duidelijk dat Gent volop nood heeft aan volkstuinen en andere vormen van lokale, duurzame voedselproductie. Een rapport van de Universiteit Gent (bron: zie hierboven) geeft aan dat Stad Gent slechts 20% van haar nood aan volkstuinen invult, het tekort bedroeg in 2007 maar liefst 25 ha. Ook recente initiatieven zoals Food for Thought (Vooruit), Boerse Poorten, klimaatwerkgroep stadslandbouw, Boer ’n brood, stadsakker in de Rabotwijk, volkstuintjes in de Muide… tonen een stijgende interesse in deze thematiek. Diverse beleidsnota’s en plannen van Stad Gent zijn hier ook niet vreemd aan.

Op hetzelfde moment is er in Ledeberg een nijpend tekort aan groene ruimte voor de bewoners. De wijken aan de overkant van het water zijn echter eenvoudig te ontsluiten door een voetgangers- en fietsersbrug. Op die manier krijgen zij vlot toegang tot een gans nieuwe groene zone.

Daarom pleiten we er met aandrang voor om de ontwikkeling van de site maximaal af te stemmen op de noden van deze wijk. Onder andere volkstuinen behoren daar zeker toe (alvast meer dan oefenterreinen voor AA Gent). Daarom vragen de ondertekenaars van deze brief de huidige volkstuinen te behouden en in te plannen in de ontwikkeling van de ruimere site. Als volkstuinen dan toch bij voorkeur onderdeel uitmaken van de toekomstige bestemming (Ruimtelijk structuurplan Gent) lijkt het ons te absurd, de huidige biologische grond ‘bouwrijp’ te maken en de vele fruitbomen te rooien, om dan op een later tijdstip wat verderop nieuwe volkstuinen aan te leggen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat met de steun van Stad Gent dit een waardevolle plek kan worden voor veel Gentenaren en in het bijzonder inwoners uit nabijgelegen wijken.

Daarom vragen we heel duidelijk dit burgerinitiatief te ondersteunen, en de tuinen bestaanszekerheid te bieden, zodat er in de toekomst nog meer Gentenaren terecht kunnen.

Het perceel is ruim 1 ha groot en kan dus eenvoudig plaats bieden aan tientallen tuintjes, zowel gemeenschappelijk als individueel, bergruimte, gemeenschapsruimte, poel, bijenweides, enz. Veel van deze zaken zijn overigens op heden al aanwezig of in ontwikkeling Het zou tevens zoveel meer kunnen zijn dan een volkstuin alleen: we denken aan een laagdrempelige en open sfeer met mogelijkheid tot experimentele stadslandbouw en permacultuur, wijkontmoetingen, imkerij, educatieve pakketten voor scholen, vegetarische kooksessie’s, kennisuitwisseling rond energiezuinig koken, ecologische constructies en waterzuiveringssystemen,…

We durven te hopen dat Stad Gent deze opportuniteit voor haar stad aangrijpt en dit initiatief van onderuit steunt.

Wij kijken alvast uit naar uw reactie en zijn, zoals steeds, bereid tot dialoog.

Hoogachtend,

In naam het sociaal-ecologisch burgerinitiatief ’t landhuis,

mede ondertekend door:

Gents Milieu Front, Samenlevingsopbouw Gent, Transitie Ledeberg, Voedselteams Ledeberg, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Boer ’n brood, Ledeberg Breekt Uit, Groenten Uit Gent, Kutunka vzw, Roots and Culture vzw.

‘t Landhuis
Warmoezeniersweg 10
9000 Gent

landhuis [at] riseup [dot] net
https://tlandhuis.wordpress.com/

Bron: https://tlandhuis.wordpress.com/2012/11/01/recente-ontwikkelingen-en-brief-aan-stad-gent-aug-2012/