Gemeente bestemt bewoners weg om geluidsoverlast diskotheek tegen te gaan

  Gemeente bestemt bewoners weg om geluidsoverlast diskotheek tegen te gaan


meer info over het katshuis op http://www.dvxs.nl/~katshuis/

Uit de gemeentepagina van de Arnhemse Koerier 7 juni 2000

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Terinzagelegging voorontwerp herziening van bestemmingsplan (inspraak ex artikel 2 inspraakverordening)

Burgemeester en wethouders bereiden de volgende voorontwerp herziening van een bestemmingsplan voor en verlenen hierover inspraak als bedoeld in de Inspraakverordening van de gemeente Arnhem:

Naam: voorontwerp-partiële herziening 1999-01 van het bestemmingsplan “Arnhem-Centraal” Gebiedsaanduiding: de partiële herziening heeft betrekking op de panden Sweerts de Landasstraat 65-73 (club Entre Nous en het Katshuis). Beoogd doel: ruimte bieden aan de voorgenomen uitbreiding van Entre Nous ten behoeve van de vermindering van de geluidsoverlast en in het naastgelegen Katshuis naast wonen de kantoorfunctie toestaan en een uitbreiding aan de achterzijde mogelijk maken.

De voorontwerp herziening van het bestemmingsplan ligt in het kader van deze inspraakprocedure voor ingezetenen en degenen die een belang hebben in deze gemeente ter inzage gedurende een termijn van vier weken, ingaande 8 juni 2000, bij de dienst Stadsontwikkeling, sector Ruimtelijke Ordening, Eusebiusbuitensingel 49, kamer B.039.

Daarnaast is op 19 juni 2000 een inspraakavond belegd. Deze avond wordt gehouden in Hotel Haarhuis en begint om 20.00 uur. Degenen die niet via een separaat schrijven voor deze inspraakavond zijn uitgenodigd dienen deze bekendmaking als uitnodiging te beschouwen.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden in deze gemeente meningen kenbaar maken. Deze meningen kunnen leiden tot een aanpassing van de bestemmingsplanherziening of in het uiterste geval tot stopzetting van de procedure.

Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan: College van B&W Postbus 99 6800 AB Arnhem

Voor informatie over de bestemmingsplanherziening kunt u contact opnemen met mevrouw L. Wolters tel. 377 37 58 van de dienst Stadsontwikkeling.

katshuis