Boreelkazerne

 Boreelkazerne


Deventer, 16 februari 1999

Voor u ligt de eerste externe presentatie van de bewoners van de

 Boreelkazerne.

Gelet op de berichten, die o.a. via de pers tot ons kwamen vinden wij de tijd rijp aan alle belangstellenden van de Gemeente Deventer enig inzicht te geven van de inhoudelijke en daadwerkelijke aspecten van de Boreelkazerne.

Waarom niet eerder iets naar buiten werd gebracht komt omdat eerst in “eigen huis” orde op zaken moest worden gesteld. De afstemming op elkaar om een bindend geheel te vormen vergde enige tijd teneinde een goed doordachte samenwerkingsvorm te creëren.

 Wie zijn wij?

Even voorstellen, wij zijn een groeiende grote groep mensen die vorig jaar op 21 juni 1998 de Boreelkazerne gekraakt heeft om de volgende redenen.

 • Ons noodzakelijk te voorzien in woonruimte.
 • Leegstand en verpaupering tegen te gaan.
 • Hier verdere plannen willen uitwerken (een aantal zijn gerealiseerd).
 • De ruimtes een goede invulling te geven.
 • Verfraaien in uitstraling naar buiten.
 • Opknappen van de ruimten binnen.
 • De zorg voor elkaar hebben.
 • Wekelijks constructief overleg voeren.
 • We zijn mensen die er wonen, werken, studeren, uitgaan, kunst scheppen, dansavonden en lessen organiseren etc.
 • Een spilfunctie voor mensen die de aansluiting met de samenleving tijdelijk kwijt zijn, ze de weg wijzen en kortdurend opvangen.
 Hoofddoelstelling:

De doelstelling is op de locatie Boreelkazernecomplex een Multicultureel en Crossculturele Instelling te vestigen, waarbij aan de behoeften uit de samenleving een goede invulling gegeven kan worden.

Behoeften in de samenleving gedefinieerd als samenlevingsconform, waarin dus niet de economische aantrekkingsfunctie prevaleert.

Het is van enorm belang, dat een (lokale) samenleving echt samen-leeft!

Dat daadwerkelijk mee in stand proberen te houden, is wat ons betreft een wezenlijke opdracht.

Waar het ons om gaat ten aanzien van het welzijn, is het tot zijn/haar bestemming laten komen van ieder individu.

Ieder mens telt!

Welzijn en Welzijnsbeleid heeft alles te maken met de kerntaak van de lokale overheid om bovenal een schild te vormen, voor hen die zich in het “souterrain” van de lokale samenleving

bevinden.

Eigenlijk zouden gemeentelijke beleidsvoorstellen getoetst moeten worden op hun “sociale cohesie effecten” (effectrapportage). Dit in contrast en tegenstelling tot marktconform ontwikkelen, waarin de leiddraad is “Het versterkende karakter van de activiteiten ten opzichte van het huidige winkelcentrum, waarbij er extra koopkracht vanuit de regio dient te worden aangetrokken“. Marktconforme exploitatie is uitsluitend reactief en een als-dan concept. Als de markt verandert (de vraag?) dan creëert men aanbod. Uitsluitend economische motieven liggen hieraan ten grondslag. De markten ontwikkelen zich sneller dan het realiseren ervan en uitsluitend hypothetische voorspelling en extrapolatie van de bestaande gegevens (IMK, etc.) geven volstrekt geen garanties voor de haalbaarheid.

Geldverslindende Megaprojecten op basis van marktconform concept is niet ons uitgangspunt. De input (heel veel geld), de output…..waar is het rendement ook al weer en effectrapportage zijn moeilijk in te schatten. (wordt het beoogde doel uiteindelijk bereikt, of worden het tegengestelde effecten van het doel?).

Van hieruit naar de doelstelling van de bewoners van het Boreelkazernecomplex, die samenlevingsconform gezien hier een betere invulling aan willen geven, die door inzet en eigen middelen en giften van derden inmiddels vorm krijgt.

Een keuze tussen welvaart of welzijn, wij kiezen voor WELZIJN, sterker nog we doen niets anders, ervaringsdeskundigheid is op velerlei terrein aanwezig. Derhalve is het van belang goede samenwerkingsverbanden op te zetten met de instellingen die aansluiten bij het welzijnsconcept.

Ons inziens kunnen de financiële middelen beter gebruikt worden om, daar waar het echt nodig is, binnen de lokale samenleving knelpunten op te lossen. In ons welzijnsconcept komen de volgende doelstellingen in beeld, terzijde opgemerkt dat een aantal hiervan ontwikkeld en gerealiseerd zijn.

 Doelstelllingen
 1. Betaalbare ateliers voor kunstenaars en mogelijkheden voor exposities, performance, installaties.
  1. Werkunits (ateliers).
  2. Presentatieunits, deze dienen het doel klein individueel beeldend werk te tonen.
  3. Gastateliers, waarbij we ons richten op:
  4. kunstenaars op regionaal, landelijk niveau etc.
  5. Uitwisselingsprojecten waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in Nederland te exposeren en hier te verblijven.
  6. Cursuscentrum t.b.v. kunsteducatie, schilderlessen etc.
  1. Verhuur van oefenruimten ten behoeve van muzikanten, met faciliteiten voor try outs op podia binnen de Boreelkazerne.
  2. De doelgroep is breed en richt zich vooral als opstap voor jonge musici.
  3. Een bijdrage leveren om het toch al beperkte aanbod van oefenruimten te verruimen.
  4. Verhuur van P.A. drums en al van deze faciliteiten voor een toegankelijke prijs.
  5. Het geven van cursussen, gitaarles, drum, zang, piano etc.
  1. Sleep inn met het doel goedkope accommodatie te bieden.
  2. voor f 10,– à f 20,– per nacht inclusief ontbijt om op deze wijze een aanvullende hotelfunctie voor een brede doelgroep te realiseren.
  1. Jongerencentrum SAMSARA waar activiteiten ten behoeve van de jeugdigen in Deventer ontwikkeld en gestimuleerd worden.
  2. Aansluiting bij de belevingswereld van jongeren.
  3. Crisis/nachtopvang voor zwerfjongeren bieden.
  4. Preventie, opvang, uitstroom is van belang om aan het aspect jeugcriminaliteit aandacht te geven.
  5. Voorlichtingsfuncties in samenwerking met IVS (hard, soft drugs voorlichting, preventie).
  6. Informatie en advies functie in samenwerking met JIP
  7. Dansavonden, ontmoetingsplek en inloopcentrum voor jongeren
  8. Culturele activiteiten stimuleren, opstappodia voor jonge muzikanten, theater, etc.
  9. Cursussen en andere educatieve vormen op verschillende terreinen ontwikkelen.
  1. Eetcafé
  2. Voor f 5,– à f 7,50 een dagmenu nuttigen voor een betaalbare prijs en in een gezellige omgeving.
  3. Door vrijwilligers wordt iedere avond een biologische, vegetarische maaltijd of anderzijds gekookt.
  4. De doelgroep is breed en het geheel heeft een welzijnsfunctie en ontmoetingsfunctie.
 2. Mope Bar is een gezellige ontmoetingsplaats met op woensdagavond open jampodium, en in de pen zit programering van bandjes.
  Regea Bar uitsluitend non-alcoholische dranken, biologische thee, vegetarische hapjes etc.
 3. Wonen
  1. Betaalbare huisvesting in de vorm van sociale sector woningen en/of appartementen, studentenhuisvesting etc.
 4. Winkel in 2e handsgoederen.
  1. De kringkazerne waar zowel 2e handsspullen ingekocht en verkocht worden en in de toekomst kan er een reparatieservice opgezet worden.
 5. Kinderdagopvang
  1. Kinderdagopvang en speelplaats, dit onder toezicht van ouderen, vrijwilligers of Pabostudenten (3 of 4e jaars) met het doel voor de lagere inkomensgroepen kinderdagopvang te realiseren tegen acceptabele laagdrempelige vergoeding.
   (Ook creëren van werkervaringsplaatsen, jwg en stageplaatsen zou binnen het hele concept een goede invulling kunnen krijgen).
 6. Ambachtswerkplaatsen
  1. Glas in lood werkplaats.
  2. Pottenbakkers, kaarsenmakerij, textiele werken.

Op deze wijze willen we integratie tussen verschillende doelgroepen bewerkstelligen die een afspiegeling vormt van de Deventer samenleving, die niet alleen op lokaal niveau maar ook over de grenzen heen een goede uitstralings, en aantrekkingsfunctie vervult. Ook het creëren van werkervaringsplaatsen, JWG en stageplaatsen zouden binnen het hele concept een goede invulling kunnen krijgen.

Wij vragen aandacht voor welzijnsvraagstukken binnen de gemeente Deventer en de mogelijkheden deze verder uit te kristaliseren.

Wij willen graag in goed overleg en samenwerking op constructieve wijze hier verder vorm en inhoud aan geven.

Hoogachtend met vriendelijke groet,

Bewoners Boreelkazernecomplex, stichting Artbreakhotel, S5, Samsara
7401 JC Deventer


terug