Herkraak Reactorweg 3, Utrecht

  Herkraak Reactorweg 3, Utrecht


Afgelopen donderdag is de Reactorweg 3 geherkraakt. Dit pand (onderdeel van een groot complex) werd al eerder op 10 augustus 2000 gekraakt. Na een aanvankelijke positieve uitspraak werd er 2 weken na de kraak ontruimd ‘omdat er een huurcontract was’. Te belachelijk voor woorden aangezien het hele complex grondig uitgefeest was en al zeer lang leeg stond. Een kort geding tegen de staat werd ook niet afgewacht. Er is toendertijd een klacht ingediend over de uitspraak van de OvJ, welke is afgewezen. Door de herkraak is dus duidelijk geworden dat er flink geblunderd is door justitie. De wijkchef had er flink de balen van dat hij destijds voor het karretje van de eigenaar was gespannen en dat deze gemaakte afspraken met oom agent niet was nagekomen. Volgens hem was de eigenaar een ordinaire speculant.(!) Hij zei de OvJ te gaan adviseren om niet te gaan ontruimen.

lees hieronder de kraakbrief:

Utrecht, 24 mei 2001 Aan de dienstdoende Officier van Justitie,

Vandaag hebben wij het pand aan de Reactorweg 3 gekraakt. Dit pand staat al ruim 2 jaar leeg en werd reeds eerder gekraakt op 10 augustus 2000, waarbij ook Reactorweg 1, 5 en 7 werden gekraakt. Deze panden, welke een ‘complex’ vormen van (kadastraal gescheiden) loodsen en kantoorunits, staan al jaren leeg, sommige gedeeltes al ruim 4 jaar.

Na zeer langdurige leegstand werd een deel van dit complex voor het eerst in mei 2000 kortstondig ‘gekraakt’ voor een illegaal house feest. Na dit feest volgden nog een stuk of 5 van dergelijke feesten, waarbij de politie niets anders kon dan machteloos toekijken. Deze feesten gingen gepaard met grote overlast, vernielingen en ongelukken waarbij een zwaar gewonde is gevallen (na overmatig drugsgebruik storte deze door een lichtkoepel). De eigenaar nam in deze tijd geen maatregelen om een eind aan deze situatie te maken. Wat wel deze situatie beëindigde was de kraak op 10 augustus. In eerste instantie volgde een positieve uitspraak, welke echter na 2 weken werd terug- gedraaid. Er zou namelijk een huurcontract zijn. Inzage hierin is nooit verleend en de krakers is destijds niet de ruimte geboden om deze uitspraak te toetsen in een kort geding tegen de staat. Hoewel er op papier misschien wel een huurovereenkomst was of is tussen de eigenaar en een derde-partij, heeft dit niet tot gebruik geleid van de desbetreffende panden, ook niet van het door ons gekraakte Reactorweg 3. De panden waren destijds totaal leeg, de nutsvoorzieningen waren afgesloten en overal lag het afval van de gegeven feesten. Deze situatie is niet veranderd.

Na de ontruiming gingen de illegale feesten gewoon door. Waarschijnlijk na aandringen van de politie heeft de eigenaar 2 grote containers geplaatst voor de doorgang naar het loodsgedeelte, hierdoor kunnen er geen feesten meer worden gegeven. Verder gebeurt er met deze panden helemaal niets. Dit is in het bijzonder het geval voor Reactorweg 3; de deur staat al weken, zoniet maanden open, iedereen kan in en uit lopen, met alle (mogelijke) gevolgen van dien. Er wordt regelmatig ingebroken in de overige panden, vernielingen aangericht en brand gesticht; het is slechts wachten totdat het een keer goed fout gaat.

Met de kraak van Reactorweg 3 is er weer een stukje toezicht bijgekomen en is de kans op vernieling, inbraak en brandstichting aanzienlijk afgenomen. Wij zullen geen feesten geven of overlast veroorzaken. Kraken is in onze ogen een effectieve manier van het aanpakken van woningnood, niet een manier om feestend door het leven te gaan. Daarnaast is aan langdurige leegstand een einde gekomen, zeker niet onbelangrijk in een stad als Utrecht met haar enorme tekort aan sociale woningbouw en woonruimte voor studenten.

Juridisch gezien is er geen sprake van overtreding van artikel 138/139 WvSr; Reactorweg 3 wordt overduidelijk niet gebruikt op dit moment, de deur staat ‘gewoon’ open. Ook artikel 429 wordt niet door ons overtreden, aangezien er al jaren geen gebruik heeft plaats gevonden. Wij willen benadrukken dat gebruik zoals gedefinieerd binnen artikel 429 sexies WvSr, feitelijk gebruik is, en afspraken op papier (bijvoorbeeld een huurcontract dat in de praktijk niet nageleefd wordt) niet onder feitelijk gebruik vallen. Ook het feit dat de eigenaar vergunningen heeft om de panden Reactorweg 1 t/m 7 gedeeltelijk te slopen, te herindelen en te splitsen valt niet onder feitelijk gebruik. (Voor Reactorweg 3 is een vergunning afgegeven voor het wijzigen van de gevel, het splitsen van bedrijfsgebouwen en het herindelen van het pand). Met werkzaamheden die hiertoe moeten leiden is immers nog steeds niet begonnen, dit ondanks het feit dat deze vergunningen al 7 maanden geleden zijn afgegeven.

In onze ogen is de kraak van Reactorweg zowel ethisch als juridisch gerechtvaardigd, wij zien Uw uitspraak daarom met vertrouwen tegemoet. Mocht U desondanks besluiten om tot strafrechtelijke ontruiming over te gaan, dan zouden wij U inzage in de argumentatie hiervoor willen vragen en (na overleg met onze advocaat) de tijd om een kort geding de staat aan te spannen. Het is nu wel duidelijk geworden dat overhaast ontruimen in het geval van Reactorweg 3 alleen maar heeft geleid en zal leiden tot leegstand en een zeer onwenselijke situatie van de genoemde vernielingen etc. Bij kraken waarbij de krakers een kort geding hebben aangespannen is het tot nogtoe zo geweest dat na overleg met de politie het mogelijk is geweest om in goede orde het kort geding af te wachten, zonder dat er ontruimd werd. Conflictsituaties zijn zo voorkomen. De uitspraak van de rechter is ook altijd gerespecteerd, iets wat wij ook zullen doen; mocht de rechter in een kort geding beslissen dat wij ongelijk hebben, dan zullen wij het door ons gekraakte pand vrijwillig verlaten. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met onze advocaat, of u kunt ter plekke langskomen bij de Reactorweg 3.

Met vriendelijke groeten,

De Krakersters

KSU Utrecht


Tags: