Villa Kraaksteen wordt ontruimd voor belegger Buijs

  Villa Kraaksteen wordt ontruimd voor belegger Buijs


persbericht Nijmegen, 16 maart 2001

Villa Kraaksteen wordt ontruimd voor belegger Buijs

Vandaag is het vonnis van 9 maart aan ons betekend, waarin de pre-sident van de recht-bank in Arnhem heeft bepaald dat we binnen drie dagen Villa Kraaksteen moeten verla-ten. We zullen het pand niet vrijwillig verlaten. We zijn immers niet van plan mee te werken aan de manier waarop de Nijmeegse belegger Buijs met onroerend goed omgaat. Bovendien vinden we het belachelijk dat de rechter ons slechts 3 dagen geeft om nieuwe woonruimte om te zoeken. Dit na twee jaar gedogen door Buijs en jarenlange leegstand van het pand.

Villa Kraaksteen werd op 21 januari 1999, na jarenlange leegstand, gekraakt. In 1996 was eigenaar Atrium – één van de vele beleg-gingsvehikels van Joris Buijs – er een illegale verbou-wing begon-nen. Men wilde in het pand 25 studentenka-mers bouwen, wat niet in overeenstem-ming was met het bestemmingsplan en waar geen vergun-ningen voor waren. Atrium antedateer-de huurcontracten, maar de gemeente legde de bouw stil. Enige tijd is het pand be-woond ge-weest door enkele kra-ak-wach-ten.

Inmiddels heeft Buijs sinds onze kraakactie al vijf keer gesteld dat hij wilde gaan verbouwen en verhuren. Nooit is het er van gekomen. Nu heeft hij een bouwvergunning, maar geen huurder. Dat hoeft ook niet: dergelijke kantoorruimte is er om leeg te staan in afwachting van een huurder. We hebben ook al eens eerder een kort geding gehad. Dat werd echter weer snel door Buijs ingetrokken, toen bleek dat hij geen enkel belang had bij een ontruiming.

Ook ons heeft Buijs altijd gezien als kraakwachten. Wij zijn ech-ter niet van plan naar de pijpen van deze belegger te dansen. We hebben het pand juist gekraakt om te protesteren tegen de langdu-rige leegstand en aan te geven dat dergelijke panden er zijn om betaalbaar en leefbaar bewoond te worden. Wij zijn er ook bepaald niet van overtuigd dat het pand, na een eventuele verbouw, ge-bruikt zal gaan worden. Buijs heeft in Nijmegen vele duizenden vierkante meters kantoorruimte leeg staan. Sommige van dergelijke panden worden bewoond door een enkele kraakwacht. De panden staan te wachten op het hoogste rendement-moment. Vergelijk ook de ma-nier waarop door het ‘Buijs-bedrijf’ Anthe wordt om gegaan met panden aan de Nijmeegse Ziekerstraat en door Ace-Holland (ook Buijs) met de kantoor-kolos aan het Mariënburg/Tweede Walstraat. Inzet voor de ‘Buijs-groep’: niet het (op redelijke termijn) ge-brui-ken van deze panden. Men beoogt ‘slechts’ het maken van een mil-joe-nen-winst op termijn. (vgl. ook De Gelderlan-der van 7 decem-ber 2000 daar-over).

Juist omdat we ons willen verzetten tegen zo’n manier van met onroerend goed en de stad omgaan hebben we ‘De Villa’ gekraakt. Juist daarom zijn we ook niet van plan in te gaan op een aanbod van Buijs, aan één van ons, om in één van zijn bedrijfspanden (met pantry, dat wel!) als kraakwacht te gaan wonen. Vanwege die weige-ring meent de rechter nu dat het redelijk is om ons binnen drie dagen op straat te zetten.

Wij vinden dat niet redelijk en de plannen van Buijs niet aan-vaardbaar. We zullen dan ook niet vrijwillig weg gaan!

STOP BELEGGER BUIJS, PANDEN ZIJN ER OM IN TE WONEN!

BINNEN DRIE DAGEN OP STRAAT, VERGEET HET MAAR!!

[squat!net]


Tags: