WOONWAGENTERREIN HOENDIEP VERDWIJNT

  WOONWAGENTERREIN HOENDIEP VERDWIJNT


Driftig jaargang 2 nummer 2 – mei 2000
ISSN 1566-1776
Postbus 1649, 9701 BP Groningen

WOONWAGENTERREIN HOENDIEP VERDWIJNT

In 1977 werd het voormalige EnCeHa-terrein, gelegen aan het Hoendiep in Groningen, gekraakt. Omdat er vroeger een chemisch opslagbedrijf gevestigd was, is een gedeelte van dit terrein verontreinigd. Een groot gedeelte is gelukkig niet vervuild en is sindsdien door de bewoners omgevormd tot een unieke groenstrook in de stad. Voor zover de verontreiniging het toeliet hebben de bewoners het terrein parkachtig ingericht. Dit, en de manier waarop het beheer is gevoerd, hebben er voor gezorgd dat men hier nu een voor de stad ongekende verscheidenheid aan planten en dieren aantreft. In deze natuurlijke omgeving wonen zo’n 25 mensen in woonwagens en stacaravans verspreid over het terrein. Onder hen bevinden zich gezinnen met kinderen die ter plekke zijn geboren en getogen. Verschillende bewoners oefenen hier ook al met sueces hun beroep uit in eigen werkplaatsjes c.q. ateliers. In de loop der jaren is er een goede verstandhouding opgebouwd met de buurtbewoners.

Het terrein is onlangs verkocht aan de investeringsmaatschappij Quintus Investment B.V., een bedrijf van de plaatselijk bekende handelaar in onroerend goed, dhr. van Smeden. In mei 1999 werden de bewoners door Quintus Investment B.V, gemaand het terrein binnen zes maanden te verlaten.

De bewoners wilden niet zomaar op dit verzoek ingaan en hebben toen een advocaat ingeschakeld. Zij veronderstelden, na een zo langdurig verblijf op het terrein, zekere rechten te hebben verworven. Daarnaast werd uit gemeentelijke bronnen vernomen dat er nog lang geen sprake is van een serieuze planontwikkeling. Iedereen was dan ook verbijsterd toen de rechtbank, desondanks, op 18 februari jl. besloot om Quintus Investment B.V. in het gelijk te stellen en de bewoners sommeerde om het terrein binnen een termijn van drie maanden te ontruimen.

De bewoners hebben de gemeente al in mei 1999 geinformeerd over de door Quintus Investment B.V. beoogde ontruiming van het terrein en gevraagd om medewerking te verlenen aan het zoeken naar een nieuwe locatie binnen de gemeente. Ook zij verkeerde in de veronderstelling dat het met deze ontruiming zo’n vaart niet zou lopen; ze stelde nog niets voor de Hoendiepers te kunnen doen voordat er een gerechtelijke uitspraak was gedaan. Er werd geadviseerd de uitspraak van de rechtbank af te wachten.

Nu deze uitspraak er is gekomen, is er een nieuwe situatie ontstaan. Willen de bewoners binnen de door de rechtbank gestelde termijn kunnen vertrekken, dan moeten ze nu zeer snel een nieuwe standplaats vinden. Het zal niet meevallen om dit zo snel te realiseren. De gemeente heeft vooralsnog geen geschikte plek voor hen gevonden. Bovendien zijn niet alle wogens direct mobiel. Dit alles betekent dat de woonwagenbewoners voor hoge kosten komen te staan: verhuiskosten, herinrichtingskosten, gerechtskosten en later eventueel ook nog deurwaarderskosten.

Aangezien de woonwagenbewoners bewust hebben gekozen voor deze woonvorm, zijn ze inmiddels druk aan het zoeken naar een nieuwe, duurzame locatie voor de ruim twintig woonwagens, werkplaatsjes en ateliers. De Hoendiepers geven er de voorkeur aan om, indien mogelijk, deze nieuwe locatie te kopen dan wel voor langere tijd te huren. Mocht er, in samenspraak met de gemeente, toch geen oplossing gevonden worden, dan zullen ze genoodzaakt zijn om binnen de gemeentegrenzen een terrein te kraken. Het zal voor een ieder duidelijk zijn dat hun voorkeur hier niet naar uitgaat.

Driftig Magazine