Smeris opent aanval op Grote Broek Nijmegen

OM blokkeert Website Grote Broek
Woensdagavond werden wij, gebruikers van Woon- werkvereniging ‘De Grote Broek’ verrast: onze website, www.grotebroek.nl, bleek niet meer toegankelijk. Een uur hiervoor had inderdaad een wijkagent aan de deur gestaan. Hij had de eerste de beste persoon die hij zag gevraagd de poster van het ‘Hang the queen fest’ van de website te halen. Deze jongen geloofde het allemaal wel. Niet lang daarna werd het op zwart gaan van onze website de onomkeerbare werkelijkheid.
Het duurde vervolgens tot donderdagmiddag, voordat wij wisten wat er precies aan de hand was. Nu het Openbaar Ministerie hier op een draconische wijze haar machtsmiddelen heeft gebruikt willen we deze gang van zaken hieronder graag toelichten. [.. Lees verder]

Plan Grote Broek: mét de krakers

Door onze verslaggever

NIJMEGEN – Het kraakpand aan de Van Broeckhuysenstraat in Nijmegen – de Grote Broek – blijft in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid in handen van de huidige gebruikers.

De gemeente onderhandelt momenteel met de krakers over de wijze waarop het huidige gebruik van het pand gelegaliseerd kan worden. Het vertrek van de krakers uit het pand, een alternatief dat een aantal politieke partijen aantrekkelijk vindt, wordt niet onderzocht.

[.. Lees verder]

De Grote Broek legaliseert na 18 jaar

  De Grote Broek legaliseert na 18 jaar


College Nijmegen investeert in behoud vrijplaats

Vandaag, dinsdag 29 oktober 2002, heeft het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders besloten om tot aankoop van kraakpand De Grote Broek over te gaan. Dat besluit vormt een nieuwe stap in het traject dat wij, de bewoners en gebruikers van het pand, ruim een jaar geleden hebben ingezet. Het traject moet leiden tot legalisatie, en daarmee behoud, van de Grote Broek. We zijn blij dat de gemeente bereid is gebleken geld en energie te investeren in een legalisatie. Hieronder geven wij kort uitleg over de toedracht en achtergronden van de stap die vandaag is gezet.

In februari 2001 liet de eigenaar van het pand ons via een brief van zijn advocaat weten dat hij het pand ten gelde wilde maken. Hij schotelde ons drie keuzes voor: huren, kopen of vertrekken. Vanaf dat moment hebben we een aantal discussies gevoerd over hoe om te gaan met dit ‘voorstel’. Besloten werd de mogelijkheden van legalisatie te onderzoeken. Dat hadden we midden jaren negentig al eens gedaan. Toen was de eigenaar echter niet tot verkoop of –huur bereid.

In oktober 2001 werd besloten een gesprek aan te gaan met wethouder Depla van (destijds) volkshuisvesting/ruimtelijke ordening en cultuur. Inzet van dat gesprek was de gemeente warm te laten lopen voor een gezamenlijke legalisatie van het pand. We hebben een plan gepresenteerd, waarin een voortzetting en uitbouw van de huidige activiteiten wordt voorgesteld. Daarbij zou financiële laagdrempeligheid voorop moeten staan. Aangesloten werd bij de broed- en vrijplaatsendiscussie die met name in Amsterdam, maar ook elders, wordt gevoerd.

Het gemeentebestuur heeft nu dus besloten tot aankoop van de Grote Broek over te gaan. Wij, bewoners en gebruikers, hebben een huurcontract getekend. Onze plannen sluiten aan bij het door de gemeente geformuleerde broedplaatsenbeleid. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat ook de gemeenteraad akkoord gaat. Dat zal half november blijken.

Grofweg komen onze plannen neer op een betaalbare combinatie van wonen en werken. De ruimten in de Grote Broek bestaan uit: een politiek café en vegetarisch/biologisch eetcafé (De Klinker), bibliotheek, expositiemogelijkheid, videocollectief, Somalische ontmoetingsruimte, voedselcoöperatie, verschillende werkruimten, kleinschalig cultuurpodium (De Onderbroek), oefenruimte voor bands en een boekwinkel (Assata). En uiteraard wordt er ook nog gewoond. Een uitvoerige beschrijving kunt u vinden op http://squat.net/nijmegen/grotebroekof, in gedrukte vorm, afhalen bij één van de activiteiten in het pand.

Tot op heden hebben zo goed als alle gesprekken zich achter gesloten deuren afgespeeld. Vanaf nu streven we ernaar zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Alle kritiek en vragen zijn dan ook van harte welkom. We vinden het ook goed dat de gemeenteraad zich nog zal buigen over de plannen.

Bewoners en gebruikers van de Grote Broek
Van Broeckhuysenstraat 46
6511 PK Nijmegen
grotebroek [at] squat [dot] net

[squat!net]


DE GROTE BROEK: EEN VIJFTIEN JAAR GEKRAAKT WOONWERKPAND

  DE GROTE BROEK: EEN VIJFTIEN JAAR GEKRAAKT WOONWERKPAND


DE GROTE BROEK: EEN VIJFTIEN JAAR GEKRAAKT WOONWERKPAND

In De Gelderlander van donderdag 13 en zaterdag 22 april stonden artikelen over het nu vijftien jaar gekraakte woonwerkpand de Grote Broek. Een aantal zaken worden daar wel erg klakkeloos opgepend. Bovendien ontbreekt hier en daar voor krasse uitspraken de bronvermelding. Uit niets blijkt dat de heer Karel ‘al jarenlang probeert het pand te verkopen’. Karel is ook niet door ons bedreigd, zoals andermaal gesuggereerd wordt. Het heeft zelfs aan enig contact ontbroken. Zonder bron vermeldde De Gelderlander dat de Grote Broek ‘door krakers uit het hele land verdedigd zou worden als een vesting’. Hieronder willen we meer uitleggen over de achtergrond van de Grote Broek. Feit is dat het pand nu meer dan vijftien jaar door ons wordt onderhouden, bewoond en gebruikt. Feit is ook dat eigenaar Karel zich in die tijd nooit heeft aangediend met een concreet verkoop of verhuur plan.

Het kraken van woningen en gebouwen is een manier om betaalbare woon- en werkruimte te creëren. Tevens is kraken een vorm van protest tegen overheidsbeleid op het gebied van huisvesting, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Daarnaast wordt de vinger gelegd op de maatschappelijke onaanvaardbaarheid van leegstand en speculatie met woonruimte. Het recht op betaalbare huisvesting en vrije ontplooiing wordt door kraken (in een aantal gevallen) boven het recht op eigendom gesteld. Door te kraken wordt geprobeerd zelf vorm te geven aan leven, wonen en werken. Hoewel er vaak wordt gesproken over één kraakbeweging, is de manier waarop in kraakpanden wordt gewoond en gewerkt zeer divers. In veel gevallen worden gekraakte panden na verloop van tijd verlaten, als een eigenaar aanvaardbare en serieuze plannen met zijn pand heeft. In andere gevallen komt het tot een gedwongen ontruiming van krakers. Soms worden panden ook lange tijd gekraakt gehouden. In het verleden zijn ook veel panden gelegaliseerd.

De waardering voor kraken heeft in de loop van de tijd nogal gewisseld. In de jaren zeventig en begin tachtig was de steun voor krakers behoorlijk groot. Velen meenden dat het huisvestingsbeleid voor jongeren faalde en velen vonden dat er wat moest gebeuren aan speculatieve leegstand. Door de acties van krakers werd het probleem van de (jongeren)huisvesting boven aan de agenda gezet. Bovendien zijn veel voormalige bedrijfsruimtes aan het woningbestand toegevoegd. Inmiddels wordt wel gezegd dat de woningnood is opgelost en dat er geen (speculatieve) leegstand meer is. In de afgelopen jaren is er echter, mogelijk nog meer dan eind jaren tachtig, weer sprake van een kloof tussen woonwensen en betaalbaarheid. Vooral onder jongeren is de verhouding tussen inkomen, woonlasten en woongenot danig verstoord. Voor het verkrijgen van een acceptabele woon-, werk- of atelierruimte moet veel betaald worden, terwijl het inkomen vaak laag is. Sommige mensen lossen dit probleem op door anti-kraak in een pand te gaan wonen of werken. Andere mensen kraken een pand en creëren zo uit meer ideële motieven betaalbare ruimte voor zichzelf en anderen.

In Nijmegen zijn de afgelopen jaren onder meer veel woningen boven winkels gekraakt. Die acties vormen een aanklacht tegen de grote leegstand van dergelijke woningen en tegen het lakse beleid van de gemeente. Het kraken van woningen boven winkels in het Nijmeegse centrum kan op grote steun van de bevolking rekenen, zo bleek ook uit een enquête door De Gelderlander.

De Grote Broek in Nijmegen behoort niet tot de recent gekraakte panden, maar is al sinds 1984 gekraakt. De Grote Broek is het resultaat van één van de laatste kraakacties in de jaren tachtig, waarbij grote panden in gebruik werden genomen als ‘woonwerkpand’. Woonwerkpanden vormden de basis van een beweging waarbinnen mensen hun keuzes om te wonen en werken op eigen wijze vorm geven. Dit gebeurde en gebeurt nog steeds zoveel mogelijk los van overheidsbemoeienis en de geldende economische wetmatigheden. De opstelling van de landelijke en lokale overheid met betrekking tot kraken en woonwerkpanden is nogal wisselend geweest. Het kraken van panden die langer dan een jaar leeg staan is niet strafbaar. De landelijke wetgever is immers van mening dat langdurige leegstand niet beschermd mag worden. De eigenaar van een gekraakt pand zal naar de rechter moeten stappen om de ontruiming van zijn pand te vorderen. Een eigenaar moet dan voor de rechter kunnen aantonen dat het pand daadwerkelijk en op korte termijn gebruikt, verkocht of verhuurd gaat worden. In de gemeente Nijmegen bestaan meer woonwerkpanden zoals de Grote Broek. Meestal zijn dit panden die in de jaren zeventig en tachtig gekraakt zijn. De Nijmeegse gemeentepolitiek zag in die tijd de waarde van dergelijke panden in. De gemeente formuleerde een woonwerkpandenbeleid en er kwam zelfs een speciale subsidiepot. De meeste woonwerkpanden werden met steun van de gemeente Nijmegen gelegaliseerd. Ook voor nieuwe woonwerkprojecten zou geld beschikbaar zijn. Toen echter het kunstenaarsinitiatief Extrapool aan de Tweede Walstraat was gerealiseerd, hield de gemeente het voor gezien. Het was welletjes geweest met de woonwerkinitiatieven en de subsidiepot werd afgeschaft.

De advocaat van de eigenaar van de Grote Broek heeft in 1985 geprobeerd het pand te ontruimen door middel van een juridische truc. Die truc mislukte doordat de rechter de toenmalige bewoners en gebruikers in het gelijk stelde. Daarna is de Grote Broek zelden ‘bedreigd’ geweest. In de afgelopen vijf jaar zijn er twee bedreigingen geweest voor het pand. In 1995 wilden twee instellingen voor gehandicapten een deel van het pand gaan gebruiken als lunchcafé en winkel. Zij waren hiertoe aangezet door toenmalig wethouder Thielen. Recent heeft een potentiële koper voor het pand zich gemeld. Hij wilde een reisbureau in het pand beginnen. In beide gevallen ging het slechts om het gedeeltelijk gebruik van het pand. Bovendien betrof het activiteiten die even goed ergens anders in het centrum gerealiseerd konden worden. Wij hebben duidelijk gemaakt dat we aan zo’n ontruiming niet mee zouden werken, waarna beide gegadigden van hun plannen hebben afgezien. De eigenaar van ons pand heeft in vijftien jaar nooit serieus van zich laten horen. Hij reageerde ook niet op een brief van ons waarin we onszelf als mogelijke koper van het pand in beeld brachten. Die brief is het enige contact dat tussen ons en de eigenaar heeft plaatsgevonden. Van bedreiging van de heer Karel is geen sprake geweest. Uit het artikel in De Gelderlander van donderdag 13 april blijkt dat hij een dusdanig hoge koopsom vraagt, dat deze voor de gemeente Nijmegen onaanvaardbaar is. Wat de gemeente – na aankoop – voor een invulling aan het pand had willen geven is onduidelijk. Die gemeente heeft ons overigens nooit benaderd met kritiek op onze aanwezigheid of onze activiteiten.

De Grote Broek komt voort uit een tijd waarin woonwerkpanden werden gezien als een waardevolle aanvulling op de ontwikkeling van een stad. Hoewel de gekraakte status tot onzekerheid leidt, hebben wij onze activiteiten in het pand voortgezet. Ook hechten we veel belang aan het goed onderhouden van het pand. Het pand is wellicht het meest toegankelijke, en daardoor ook het meest bezochte, woonwerkpand van Nijmegen. De gekraakte status draagt hier ook aan bij, doordat onze ruimtes naar eigen inzicht en tegen lage kosten kunnen worden gebruikt. Ook voor groepen die financieel nauwelijks mogelijkheden hebben, is er plaats in de Grote Broek. De Grote Broek is de thuisbasis van politiek dag- en eetcafé De Klinker, bibliotheek Boexat!, een voedselcoöperatie, een aantal sportgroepen, linkse boekwinkel Assata, kraakkroeg De Onderbroek, een electrowerkplaats, een oefenruimte voor bands en twee woongroepen. Daarnaast worden de ruimtes wekelijks gebruikt voor thema- en discussie-avonden en als vergaderplek voor verschillende groepen. In het recente verleden hebben ook een internationaal vrouwencafé, een ontmoetingsruimte voor Somaliërs en het distributiepunt van daklozenkrant Impuls gebruik gemaakt van de Grote Broek. In ruim vijftien jaar is de Grote Broek uitgegroeid tot een trefpunt voor de Nijmeegse buitenparlementaire beweging en voor groepen die willen werken aan een meer leefbare wereld. De Grote Broek heeft als geen ander woonwerkpand in Nijmegen een publieke functie. De vaste activiteiten in het pand worden wekelijks bezocht door zo’n 250 mensen. De activiteiten worden gedraaid door enkele tientallen vrijwilligers. We doen niet aan loonvorming en zijn niet uit op materieel gewin. Uit de financiële bijdragen van de verschillende activiteiten betalen we belasting en andere vaste lasten en het onderhoud van het pand. Daarnaast fungeert de Grote Broek als fonds waarmee tientallen kleinschalige projecten in binnen- en buitenland financieel worden ondersteund. Van vermogensopbouw is, zoals burgemeester d’Hondt veronderstelt, nooit sprake geweest.

In de vijftien jaar die de Grote Broek bestaat hebben we veel opgebouwd. We beschouwen dat als ons project en de Grote Broek beschouwen we als ons pand. Deze plaats in het centrum van Nijmegen en met deze activiteiten is uniek. Voor ons de reden dat we de Grote Broek niet op willen geven.

Bewoners en gebruikers van de Grote Broek

[squat!net]


Krakers Broek: ‘eigenaar pand niet bedreigd’

  Krakers Broek: ‘eigenaar pand niet bedreigd’


Krakers Broek: ‘eigenaar pand niet bedreigd’

Door onze verslaggever dinsdag 25 april 2000 NIJMEGEN – De krakers van de Grote Broek in de van Broekckhuysenstraat in Nijmegen ontkennen ten stelligste dat ze ooit de eigenaar van het gebouw bedreigd hebben. Volgens krakerswoordvoerder Sévèke zijn alle berichten over bedreigingen, zoals zaterdag nog in De Gelderlander, nergens op gebaseerd.

Volgens Sévèke hebben de krakers afgelopen jaren zelf slechts eenmaal contact gezocht met de eigenaar, H. Karel uit Plasmolen. ‘En dat was een contact per brief waarin we onszelf als mogelijke koper van het pand in beeld brachten.’ Op die brief is volgens Sévèke nooit gereageerd.

Het pand van Karel wordt al vijftien jaar bewoond en gebruikt door krakers. Er is onder meer een eetcafé, een boekhandel en voedselcoöperatie in gevestigd.

De krakers hebben eveneens grote moeite met de opmerkingen van burgemeester D’Hondt dat zij zelf in staat moeten zijn een verplaatsing van hun activiteiten te bekostigen. D’Hondt vermoedt dat de krakers afgelopen jaren een dusdanige vermogenspositie hebben opgebouwd dat ze zelf zo’n verplaatsing kunnen dragen.

Volgens de woordvoerder van de Grote Broek is al die jaren nooit aan vermogensopbouw gedaan. ‘We doen niet aan loonvorming. Uit de financiële bijdragen van de verschillende activiteiten betalen we belasting, andere vaste lasten en het onderhoud van het pand. Daarnaast fungeert de Grote Broek als fonds waarmee tientallen kleinschalige projecten in binnen- en buitenland financieel worden ondersteund.’

Lees op squat.net: DE GROTE BROEK: EEN VIJFTIEN JAAR GEKRAAKT WOONWERKPAND

[squat!net]


Toekomst krakersbolwerk ‘Broek’ onzeker

  Toekomst krakersbolwerk ‘Broek’ onzeker


Toekomst krakersbolwerk ‘Broek’ onzeker

Door onze verslaggever NIJMEGEN – De kans bestaat dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan krakersbolwerk de Grote Broek in de Van Broeckhuysenstraat/Tweede Walstraat in Nijmegen. Eigenaar H. Karel uit Plasmolen is in overleg met zijn advocaat om een proces aan te spannen tegen de krakers, die de voormalige winkel nabij het hoofdpostkantoor nu al ruim vijftien jaar bezetten.

Volgens zowel advocaat Wientjes als burgemeester D’Hondt is de kans groot dat de rechter een ontruiming van het pand zal gebieden. D’Hondt, korpsbeheerder van de politie, zegt dan terstond mee te zullen werken aan een ontruiming door de ME.

Eigenaar Harry Karel probeert al jarenlang om het pand, dat enkele miljoenen waard is, te verkopen. Volgens Karel lukt dat niet omdat de krakers het pand niet wensen te verlaten.

De krakers verklaarden vorige week nog in De Gelderlander weinig genegen te zijn het pand vrijwillig te ontruimen om de activiteiten die er in plaatsvinden. In het pand is onder meer een politiek café, een vegetarisch eetcafé, een disco, een voedselcoöperatie, een linkse boekhandel en een alternatieve bibliotheek gehuisvest. Ook wonen er zeven krakers.

Harry Karel kocht het pand in 1952 en woonde er aanvankelijk zelf. Hij runde in het winkelgedeelte een motor- en autozaak. In het pand, dat begin vorige eeuw gebouwd werd voor de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, zat vervolgens tot 1984 een meubelzaak.

In 1985 werd het gekraakt uit protest tegen de invoering van een wet die het mogelijk maakte krakers anoniem te dagvaarden. Karel startte een juridische procedure maar verloor die volgens hem als gevolg van een vormfout. Als gevolg van bedreigingen door krakers en het feit dat zijn vrouw zwaar ziek werd, liet Karel de zaak vervolgens op zijn beloop.

Voor de inmiddels 94-jarige eigenaar was de huuropbrengst van het pand bedoeld als pensioen. Karel is dankzij de krakers in de afgelopen jaren enkele miljoenen guldens misgelopen.

Volgens D’Hondt wil de gemeente Karel bij de financiering van een advocaat terwille zijn. D’Hondt: ‘Die advocaat kan hij vervolgens van de opbrengst van de verkoop van het pand betalen.’

Karel twijfelt echter nog of hij de procedure wel door zal zetten. ‘Moet ik op mijn leeftijd mijn hart nog naar de knoppen helpen? En waar is het eigendomsrecht gebleven? Wat hier gebeurt, is een schande voor de stad. Het is een rotte plek aan de appel.’

Volgens D’Hondt zou het tot ‘de normale maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de krakers behoren om zelf het pand te verlaten. Hij zegt niet te weten of de gemeente eventueel bereid is de krakers een ander onderkomen aan te bieden. ‘Daar zou een discussie over gestart moeten worden.

Duidelijk is wel dat de krakers als het goed is in die vijftien jaar inmiddels een dusdanige vermogenspositie opgebouwd zouden moeten hebben dat ze zelf voor een verplaatsing van hun activiteiten zouden moeten kunnen zorgen.’

Advocaat Wientjes zegt er in ieder geval van overtuigd te zijn dat de krakers geen rechten kunnen ontlenen aan het feit dat ze vijftien jaar in het pand zitten . ‘Ik kan me wel voorstellen dat ze enkele maanden de tijd krijgen om te vertrekken.’

Hij hoopt dat middels een gesprek met de krakers mogelijk tot een oplossing gekomen kan worden voor het al jaren slepende probleem.

[squat!net]


Krakersbolwerk Grote Broek: verkoop ketst af

  Krakersbolwerk Grote Broek: verkoop ketst af


NIJMEGEN – Andermaal is een verkoop van krakersbolwerk Grote Broek in het centrum van Nijmegen afgeketst. Een particulier wilde volgens ingewijden een reis- en kledingzaak in het pand aan de Van Broeckhuysenstraat beginnen, maar heeft daar na een gesprek met de krakers van af gezien. Vorig jaar was de gemeente ook al geïnteresseerd in de aankoop van het miljoenenpand, maar ketste de aankoop af op de gevraagde verkoopprijs. Vier jaar eerder toonde het instituut voor lichamelijk gehandicapten Werkenrode belangstelling voor het pand. Het instituut wilde er eetcafé Blixem, dat nu aan de Groesbeekseweg zit, in vestigen. De aankoop van de Grote Broek ketste toen af, onder meer door de opstelling van de krakers, aldus oud-wethouder Thielen die destijds als bemiddelaar optrad. De krakers zouden spreken over ‘hun pand’ waar verder niemand iets over te zeggen heeft. De particulier die nu in het pand geïnteresseerd was, zou om dezelfde houding van de krakers van de aankoop afgezien hebben. Volgens een woordvoerder van de Grote Broek is dat niet het geval. ‘We hebben in een gesprek vorige week uiteengezet wat de Grote Broek voor ons betekent. Dat was voldoende.’ Het pand wordt bewoond door zeven krakers. Verder is in het pand gehuisvest politiek dagcafé De Klinker, vegatarisch eetcafé De Klinker, kraakdisco De Onderbroek, voedselcoöperatie De Tuinbroek, linkse boekhandel Assata en alternatieve bibliotheek Boexat, en wordt het pand gebruikt als oefenruimte voor een aantal bands en sport- en theatergroepen. De woordvoerder: ‘Hier komen wekelijks 250 mensen over de vloer. Met name de samenhang van alle activiteiten is voor ons van groot belang. Dus wij zijn erg weinig genegen te vertrekken voor een reisbureau.’ Een eventuele ontruiming van de Grote Broek zou grote beroering met zich mee kunnen brengen. Het pand, dat al ruim vijftien jaar gekraakt wordt, zou bij een dreigende ontruiming als een vesting verdedigd worden, mogelijk door krakers uit heel Nederland. De woordvoerder van de Grote Broek ontkent met klem dat de potentiële koper gedreigd is met een mogelijk lange en moeilijke ontruimingsstrijd. ‘Dat is zeker niet het geval. We zijn niet eens toegekomen aan het organiseren van enig verzet.’ Hij bevestigt wel dat er nog heel wat water door de Waal zal stromen vooraleer de krakers mee zullen werken aan hun vertrek. Hij zegt zich nauwelijks voor te kunnen stellen dat de Grote Broek verdwijnt. ‘We vinden dat we in de afgelopen vijftien jaar het nodige opgebouwd hebben, uniek voor Nijmegen.’ De eigenaar, de hoogbejaarde H. Karel, wil niet reageren op de afgeketste verkoop. Hij noemt de Grote Broek ‘een nagel aan mijn doodskist’. Wie de particulier is die het pand eventueel wilde kopen, is niet bekend.

[squat!net]


KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER

  KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER


PERSBERICHT Nijmegen, 22 december 1999

KRAAKPAND GROTE BROEK DOET BOD OP BULDERBOS-BOOM PAUL ROSENMÖLLER

Hieronder treft u de tekst aan van een brief die wij vandaag aan de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Paul Rosenmöller, hebben gestuurd. In die brief brengen we een bod uit op Rosenmöller’s boom in het Bulderbos bij Schiphol. Ro-senmöller lijkt die boom nu wel erg makkelijk ‘af te willen geven’ ten be-hoeve van de uitbreiding van Schiphol.

Bewoners/sters & gebruikers/sters ‘Grote Broek’ Van Broeckhuysenstraat 46 6511 PK NIJMEGEN

Paul Rosenmöller PERSOONLIJK Fractie GroenLinks Tweede Kamer postbus 20018 2500 EA ‘s-GRAVENHAGE

Nijmegen, 22 december 1999

Beste Paul,

Tot voor kort waren wij en jij strijdmakkers. Ook wij kochten enkele jaren geleden een boom in het Bulderbos. Wij deden dat als protest tegen de uitbreiding van het vliegverkeer in het alge-meen, en de luchthaven Schiphol in het bijzonder. Bovendien beoogden we mee te helpen om de vijfde baan er niet te laten komen. Niet gespeend van realiteitszin, gingen we er tenminste vanuit dat wij met z’n allen de aanleg van die baan omstreden zouden maken en vertragen. Als we jouw laatste koerswending bezien, moeten we aannemen dat jouw motieven anders waren. Moet kunnen, Paul!

Misschien heb jij je boompje aangeschaft om je groene imago op te poetsen of een segment van de kiezersmarkt te bespelen. Nu blijk je, op het moment dat Tineke (Netelenbos) het allemaal welletjes vindt, je boompje maar al te makkelijk weg te geven. En nog wel aan de vijand, Paul?! Jij zult wel denken: ‘maar ik wil alleen maar laten zien dat er met mijn realiteitszin ook niets mis is’. Of vullen we nu teveel in?

We vinden het erg gemeen dat je ons en andere (niet-)kiezers voor de gek houdt met een milieu-illusie. Wij denken niet dat Schiphol kan uitbreiden zonder toename van de milieuschade. Die huizen kunnen ze wel slopen, opdat de bewoners geen overlast hebben. Je boom kun je terugge-ven. Maar hoe moet het nou met al die andere boompjes in Nederland en daarbuiten? En waarom moet Schiphol uitbreiden? Is dat ook realiteitszin? Of is dat economische wetma-tigheid? Wilden we niet eigenlijk grenzen aan de groei?!

Maar goed, laten we het ons en jou niet te moeilijk maken. We hebben dé oplossing bedacht. Voordat we je die presenteren, zullen we ons even verder voorstellen.

De Grote Broek is een gekraakt woonwerkpand in Nijmegen. Zoals het woord al zegt wonen en werken wij in het pand. Wij beogen met onze activiteiten (zie het begeleidende boekje) geen winst en doen niet aan loonvorming. Met ander woorden: we werken hier vrijwillig. De inkom-sten van de activiteiten zijn niet groot en gebruiken we voor onderhoud en vaste lasten. Voor het overige geven wij geld aan doelen waarvan wij het waard vinden dat die gesteund worden. Dat zijn over het algemeen kleinschalige projecten, organisaties en actiegroepen in binnen- en buitenland. Vanuit onze kijk op de wereld was het meer dan logisch ook een boom in het Bulderbos te kopen.

De Grote Broek bestaat nu al meer dan 15 jaar. Afgelopen november hebben we dat heuglijke feit gevierd. Van de afdeling van jouw partij hier in Nijmegen hebben we ter gelegenheid van onze verjaardag een financieel cadeautje gekregen. We hebben ze bedankt voor deze solidaire geste, maar ook aangegeven dat wij zelf geen geld nodig hebben. We hebben ze dan ook laten weten dat we een doel gingen zoeken waaraan we het geld konden besteden.

Net voor onze pandvergadering maakte jij je voorgenomen koerswen-ding bekend. Wij hoefden dan ook niet lang na te denken. We brengen bij deze een bod uit op jouw boom. Voor f100,- kopen we die van je. Het lijkt ons dat alle partijen (niet de politieke, maar wij en jij) hier tevreden mee kunnen zijn: jij bent je boom kwijt, waarmee een zware verantwoordelijkheid van je af kan vallen. Wij kunnen ons voortdurend protest tegen de uitbreiding van Schiphol kracht bijzetten. Als jij tenslotte aan Tineke doorgeeft dat wij je boom hebben overgenomen, dan weet zij ook waar ze wezen moet, mocht zij hem weer willen hebben.

Met vriendelijke groet,

de bewoners/sters en gebruikers/sters van de Grote Broek

p.s.1: wil je tegen Tineke erbij zeggen dat wij de boom niet vrij-willig aan haar overdragen?

p.s.2: misschien heb je de licht cynische ondertoon in onze brief bespeurd. Dat heeft veel te maken met een bekend fenomeen: de kloof tussen de politiek en de burger.

[squat!net]


Grote Broek in Nijmegen bestaat 15 jaar

  Grote Broek in Nijmegen bestaat 15 jaar


Onderstaande komt van: http://www.stelling.nl/kleintje

Tussen verleden en verzet

De Grote Broek, gekraakt op 4 november 1984, bestaat vijftien jaar! En heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een actief sociaal-politiek en cultureel centrum in Nijmegen. Behalve woonruimte aan een aantal mensen biedt “de Broek” op dit moment ruimte aan diverse activiteiten, zoals het politiek kafé de Klinker, de muziek-oefenruimte, boekwinkel Assata, de sportzaal, een voedselcoöperatie en de alternatieve bibliotheek. Door de jaren heen is de Broek altijd verbonden geweest met activiteiten voor een leefbare, solidaire stad. Sinds enige tijd wordt vanuit het pand dan ook de strijd tegen Flash Gordon en voor een betere invulling van de Hessenberg ondersteund. Zo werd er meegedaan aan de actiedag voor een leefbare stad in september 1997, onderzochten enqueteurs voor de Stichting Openbaarheid van Bestuur medio 1998 de Nijmeegse mening over Flash en het parkeerbeleid, werd het Middeleeuws Festival gesteund en werden er recentelijk spandoekacties gehouden bij de opening van het Poortgebouw en het Valkhofmuseum. Op zaterdag 6 november vindt, ter opening van ons 15e verjaardagsfeest, een conferentie plaats over de toekomstige ontwikkelingen op de Hessenberg. Aanvang 12.00 uur. Meer informatie over Flash Gordon is tijdens de conferentie verkrijgbaar bij de informatiestand van de Werkgroep Hessenberg. De Werkgroep is ook bereikbaar via haar contactadres: Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen (024.3237544). Giften ter ondersteuning van hun werk zijn van harte welkom op giro 4294718 t.n.v. ‘de Broeikas’, o.v.v. Hessenberg. De beste steun voor de Hessenberg blijft natuurlijk het zèlf actief worden…

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 337, 22 oktober 1999

kleintje