Aankoop Fort van Sjakoo rond

Boekwinkel het Fort van Sjakoo maakt per vandaag bekend rond te zijn met de inzamelingscampagne om het pand te kunnen aankopen.

Hoewel de krakers gelegaliseerd waren, dreigde de woningbouwvereniging met een dusdanig asociale huurverhoging dat aankoop de enige optie bleek om de ruimte betaalbaar te houden.

Er werd afgelopen maart begonnen met het inzamelen van geld om de aankoop rond te krijgen. Dit is dusdanig succesvol verlopen dat een hypotheek niet eens meer nodig is. Er is meer dan 2 ton opgehaald.

Meer over de boekwinkel en de campagne lees je op

http://www.fortvansjakoo.nl

[squat!net]

Fort van Sjakoo kampagne verloopt succesvol

Vandaag hebben medewerkers en betrokkenen ja gezegd tegen de aankoopplannen van de ideeele boekwinkel ‘Het Fort van Sjakoo’. Eerder werd deze niet-commerciele boekhandel bedreigd met een forse huurverhoging van 900% voor de gelegaliseerde winkelruimte aan de Jodenbreestraat te Amsterdam.

Na veelzijdig protest en verzet en de tussenkomst van de bedrijfshuuradvieskommissie is er een kompromis-huur op tafel gekomen. Daarnaast wilde het Woningbedrijf Amsterdam de ruimte wel verkopen. Aangezien zelfs de kompromis-huur op korte termijn onbetaalbaar zou zijn, werd een kampagne gestart om geld in te zamelen voor aankoop.

[.. Lees verder]

Boekhandel Fort van Sjakoo accepteert aangepaste huurvoorwaarden

  Boekhandel Fort van Sjakoo accepteert aangepaste huurvoorwaarden


Het Fort van Sjakoo heeft een huurkontrakt geaccepteerd. Hiermee is de huurverhoging van 900% van de baan. Wel wordt de huur nu in de komende jaren enkele malen flink verhoogd. Alleen de eerste huurverhoging is betaalbaar.Daarnaast krijgt het Fort de kans om de winkelruimte te kopen. Om het betaalbaar te houden is aankoop noodzakelijk. Het Fort zoekt hiervoor steun. Hieronder vind je eerst hun steunverzoek, daarna het persbericht waarin ze de situatie uitleggen.

  Het Fort van Sjakoo Blijft!

Maar alleen met jouw steun

Boekwinkel het Fort van Sjakoo is tot overeenstemming gekomen met het Woningbedrijf Amsterdam (WBA) om de huur niet met 900% te verhogen. Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage tot nu toe in de vorm van akties, handtekeningen of politieke steun. Mede hierdoor zijn we tot grofweg de volgende regeling gekomen: De huur voor het Fort wordt jaarlijks gefaseerd verhoogd. Per januari 2003 gaat de huur met 100% omhoog. In de jaren die volgen, komt er nog een aantal maal een dergelijke huurverhoging.

Daarnaast heeft het Fort tot halverwege 2003 de tijd om te beslissen het pand aan te kopen voor een prijs die op ruim 60% van de door het WBA getaxeerde marktwaarde ligt. Dat bedrag, 2 ton k.k., dient dan in december 2003 betaald te worden. Het bedrag is bewust lager dan de marktprijs gesteld omdat het om ‘maatschappelijk gebonden eigendom’ gaat. Voldoen de gebruikers van de ruimte aan de Jodenbreestraat niet meer aan een aantal voorwaarden, dan heeft het WBA het recht het pand voor een gelijk percentage van de dan geldende marktprijs terug te kopen.

Omdat op termijn de jaarlijkse huurverhogingen nog steeds onbetaalbaar zijn, ook al wordt het dan geen 900% meer, zal het Fort voor het voortbestaan afhankelijk zijn van de aankoopmogelijkheid. Echter, de kosten voor een hypotheek van de bank op het gehele aankoopbedrag leidt eveneens tot onbetaalbare maandlasten.

Om de aankoop te financieren hebben we dus ook jouw steun nodig. De aankoop zal pas betaalbaar zijn als we voldoende giften krijgen. Ook worden er plannen gesmeed voor het uitgeven van obligaties en renteloze leningen. In januari zullen we deze presenteren.

De giften zijn een essentieel onderdeel in het plan. Wij vragen dan ook iedereen de oude sok om te keren, kreatief te boekhouden met de huispot, benefieten te organiseren of op andere manieren gelden vrij te maken en gul te storten. Elke euro telt voor ons.

Kan je geld voor een langere tijd missen, maar wil je het over een aantal jaar wel weer terug, dan zijn de leningen en obligaties misschien iets voor je. Ben je hierin geinteresseerd dan kan je je wenden tot fortaankoop [at] planet [dot] nl We nemen dan in januari kontakt met je op om te praten over de voorwaarden en garanties.

De kampagne ‘Stort voor het Fort’ maakt vooralsnog gebruik van de girorekening van ‘Het Fort van Sjakoo’ te Amsterdam, gironummer 393 26 16. Storten kan onder vermelding van ‘Gift aankoop’.

Tot ziens in de boekwinkel,

Het Fort van Sjakoo

  Persbericht Fort van Sjakoo

Toekomst voor 25-jarig Fort van Sjakoo?

Het lijkt erop dat het Fort van Sjakoo een toekomst heeft op de Jodenbreestraat 24.Het Fort van Sjakoo is in ieder geval voorlopig gered. Voor een jaar zijn we uit de brand. Een contract met het WBA (met een moderate huurverhoging van maar 100%) opent de mogelijkheid voor aankoop van onze winkelruimte. Maar dan is er veel geld nodig: we hebben 1 jaar om twee ton bij elkaar te verzamelen. De campagne start in Januari 2003. Je kunt alvast donaties doen op giro 393 26 16 ter name van Stichting Het Fort van Sjakoo.

Proces

Ter herinnering: Alternatieve boekwinkel Het Fort van Sjakoo heeft vorig jaar van het geprivatiseerde Woningbedrijf Amsterdam (WBA) een huurverhoging aangezegd gekregen van meer dan 900%. Dat, een maandhuur van rond de 2500 euro, kunnen en willen we niet betalen en zodoende had het WBA ons voor de rechter gedaagd.

In de zomer van 2002 kwam het rapport van de bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) uit. Deze comissie is door de rechter aangewezen gedurende de procesgang. Voor het WBA teleurstellend kwam de BHAC uit op een marktconforme huurprijs voor onze winkel die maar op de helft lag van wat het WBA dacht te kunnen vragen. De vastgestelde huur is nog steeds een hoop, E 1369,- p.m., �maar toch al heel wat minder dan de eis van het WBA.

Deze uitkomst en het besef dat onze eerder geuitte woede en de golf van boze reacties niet alleen niet onredelijk waren maar ook politiek draagvlak hadden, bracht het WBA ertoe om met ons om tafel te gaan zitten en te proberen voor de volgende zitting voor de rechter een onderlinge uitkomst te vinden.

Koopoptie

Het voorstel dat er nu ligt houdt in dat de huur de komende vijf jaar in vijf etappes wordt aangepast aan de (volgens de BHAC) marktconforme huur (en dus te duur wordt), maar het houdt vooral de mogelijkheid in om over te gaan tot koop van de winkelruimte door het Fort. Natuurlijk is het belachelijk dat we ons eigen pand terug moeten kopen maar we zien erin een goede zo niet de enige mogelijkheid om op deze historische plek een alternatieve bestemming te houden en dus het Fort voorlopig te laten bestaan en het pand uit de spekulatie te houden.

In feite hebben we een jaar de tijd om daadwerkelijk tot koop over te gaan. Dit zal dan gebeuren in de vorm van �”maatschappelijlk gebonden eigendom” (met terugkooprecht voor het WBA) waardoor we het voor 60% van de marktwaarde kunnen overnemen voor rond 200.000 Euro.

Campagne in 2003

Natuurlijk hebben we geen twee ton. Maar we hebben sinds zomer 2001 zo veel steunbetuigingen gehad, dat het ons een goed idee lijkt om dit aankomende jaar inderdaad te gebruiken om te proberen dat geld bij elkaar te spokkelen. We zullen in Januari 2003 een campagne startten om dit te bewerkstelligen. We beseffen dat de door ons nu ingeslagen weg om een poging totaankoop te doen niet voor iedereen weggelegd is. Het is ook niet onze eerste keus. We hebben geprobeerd elders onder te komen maar stootten altijd op hetzelfde probleem: er is geen goedkope winkelruimte meer in en rond de binnenstad van Amsterdam dankzij gentrificatie (veryupping) en verketening (“easy city”). En de ontwikkeling van de o.g. markt is zodanig dat je lange termijn door koop goedkoper uit bent dan door huur.

Verdeel en heers

Het al of niet te koop aanbieden van ruimtes/panden die met een vergelijkbare problematiek te maken hebben is afhankelijk van de inschikkelijkhied van de huidige eigenaar en bovenal van het mobilisatievermogen, de financiele draagkracht en de persoonlijke inzet van de medewerk(st)ers van de betroffen organisaties of initiatieven. Kopen is alleen voor de `happy few’ weggelegd en zo blijft de tendens om politiek marginale of niet voldoende economisch renderende bedrijfjes en initiatieven langzaam maar zeker de stad uit te drijven in stand. Maar bij gebrek aan serieuze alternatieven blijft ons weinig keus, we moeten mee zwemmen op de stroom van de �economische vooruitgang� of ondergaan. Dit is het nieuwe gezicht van het aloude verdeel en heers. We zullen ons blijven inzetten, zoals we dat al 25 jaar doen voor de andere door (aangekondigde) huurverhoging bedreigde initiatieven en politieke, sociale en culturele instellingen zoals het LAC en andere gekraakte of gehuurde ruimtes en panden. Het Fort draait al 25 jaar als vrijwilligerskollectief en heeft geen directie. Een zulke kan zich dan ook niet gedistancieerd hebben van enige actie die er in het verleden is genomen, net zo min als de medewerk*ers.

Het Fort van Sjakoo: Nu nodiger dan ooit!

http://www.xs4all.nl/~sjakoo

[squat!net]


Boekhandel Fort van Sjakoo accepteert aangepaste huurvoorwaarden

Het Fort van Sjakoo heeft een huurkontrakt geaccepteerd. Hiermee is de huurverhoging van 900% van de baan. Wel wordt de huur nu in de komende jaren enkele malen flink verhoogd. Alleen de eerste huurverhoging is betaalbaar.Daarnaast krijgt het Fort de kans om de winkelruimte te kopen. Om het betaalbaar te houden is aankoop noodzakelijk. Het Fort zoekt hiervoor steun. Hieronder vind je eerst hun steunverzoek, daarna het persbericht waarin ze de situatie uitleggen.

[.. Lees verder]

‘Uitstel uitspraak Fort van Sjakoo’ (boekblad)

  ‘Uitstel uitspraak Fort van Sjakoo’ (boekblad)


Uit Boekblad Nieuws 12-04-02
http://www.boekblad.nl

De rechtbank heeft zijn oordeel uitgesteld in het huurconflict tussen Woningbedrijf Amsterdam en boekhandel Fort van Sjakoo.

De rechter doet op 4 december opnieuw uitspraak. Woningbedrijf Amsterdam heeft in juli 2001 aangegeven de huur van de linkse boekhandel, die gerund wordt door vrijwilligers, marktconform te maken en te verhogen met ruim 900 procent. de huurprijs die gemeld staat in het huurcontract, dat loopt tot 1 januari 2004, mag alleen via de kantonrechter worden afgedwongen. tot de datum van de uitspraak betaalt Het Fort van Sjakoo de oude huurprijs.

/einde boekblad

Het fort van Sjakoo:
www.xs4all.nl/~sjakoo

boekblad


Gemeente wil vooralsnog geen giga-huurverhoging voor Fort van Sjakoo

  Gemeente wil vooralsnog geen giga-huurverhoging voor Fort van Sjakoo


Huur voor ideële instellingen tijdelijk opgeschort

Tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2002, heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen die de huurverhogingen voor ideële instellingen tijdelijk zal opschorten. Een kleine meerderheid van de raad besloot donderdagmiddag na een verhit debat het Latijns Amerika Centrum (LAC) en het Fort van Sjakoo te steunen. Op het laatste moment hebben de fracties van de PvdA en een gedeelte van het CDA zich aangesloten bij de indieners van de moties.

Wethouder T. Hooijmaaijers (VVD) verzette zich hevig tegen het aannemen van de twee moties van Ruud Grondel (Groen Links), Hansje Kalt (Amsterdam Anders/De Groenen) en Saar Boerlage (lijst Boerlage). Het preadvies van het College was aanvankelijk negatief door de mogelijke precedentwerking en het ontbreken van een financiële afbakening. De PvdA steunde de motie nadat hier een kleine wijziging in aangebracht was. Het College maakte daarbij de aantekening eerst de juridische implicaties van de motie te willen onderzoeken.

Met de eerste motie worden ongesubsidieerde ideële instellingen in gemeentepanden tijdelijk ondersteund in hun strijd tegen marktconforme huurverhogingen. Met de tweede motie zegt de gemeente toe bij het Woningbedrijf Amsterdam (de huurbaas van het Fort van Sjakoo) aan te dringen op vergelijkbaar uitstel van de enorme huurverhoging. De moties nemen de druk voor beide organisaties van de ketel en zijn een positief signaal van de gemeente zich daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van ideële instellingen in de binnenstad. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat de raad heeft besloten om de negatieve effecten van de marktwerking te onderkennen. De moties zijn maar een eerste stap op de goede weg. Om een aanzet te geven tot het ontwikkelen van beleidsinstrumenten organiseert de Vrije Ruimte in het Mozeshuis op 19 januari 2002 een symposium over betaalbare huren voor sociale initiatieven.

Het LAC heeft na een jarenlange strijd tegen de huurverhoging eindelijk te horen gekregen dat een huurstop voor de huurverhoging van 230% niet meer dan een rechtvaardige eis is geweest. Al anderhalf jaar lang werd het probleem door de gemeente alleen maar heen en weer geschoven. Voor het Fort van Sjakoo blijft het afwachten of wethouder Hooijmaaijer serieus werk zal maken van de aangenomen motie. Tot op heden heeft het Woningbedrijf Amsterdam weinig interesse gehad om met de gemeente om de tafel te gaan zitten. Recentelijk werd de directeur van de Stedelijke Woningdienst nog een gesprek over dit onderwerp geweigerd.

De ideële instellingen zijn in ieder geval verheugd over het feit dat de linkse fracties in de raad zich sterk hebben gemaakt voor de sociale initiatieven in de stad. Het laatste woord in de raad zal hierover nog niet gesproken zijn.

Fort van Sjakoo 020-6258979

Latijns Amerika Centrum 020-6759674

http://www.noticias.nl/lac

http://www.xs4all.nl/~sjakoo

.


Fort van Sjakoo -vervolg-

  Fort van Sjakoo -vervolg-


Alle arrestanten van de bezetting van een kantoor van het Woningbedrijf Amsterdam -Winst Boven Alles- zijn ondertussen vrijgelaten met dagvaarding. Ze zullen moeten voorkomen voor huisvredebreuk. Het verhaal over computervredebreuk en diefstal waar de bezetters ook op vastgehouden werden, heeft men laten vallen.

Kijk voor het verslag van de bezetting + foto van de taartaktie op http://squat.net/nl/news/fort081101.html

  Paroolartikel zaterdag 10 november

WBA zegt Fort van Sjakoo de wacht aan

AMSTERDAM – Voor Woningbedrijf Amsterdam (WBA) wordt het ‘steeds onaannemelijker’ de links-anarchistische boekhandel het Fort van Sjakoo als huurder te houden. Directeur Lex Pouw noemt het verzet tegen de huurverhoging ‘bedreigend, onaangenaam gedrag, waar grenzen aan zitten’. WBA zoekt voorlopig nog wel verder naar een pand met een lagere huur. Pouw reageert op de hoogopgelopen protesten deze week van sympathisanten van Fort van Sjakoo. Eergisteren bezetten zij enkele uren het binnenstadskantoor van WBA. De ME ontruimde het pand en de politie arresteerde zeven bezetters. Eén van hen gooide Pouw een bak slagroom in het gezicht. Het was in korte tijd de tweede actie naar aanleiding van de huurverhoging van de boekhandel aan de Jodenbreestraat. Eind augustus werd het WBA-kantoor al met verfbommen bekogeld. WBA wil de huur van de winkel in het in 1975 gekraakte pand na twaalf jaar optrekken tot het gebruikelijke niveau voor de locatie. De huur bedraag nu vijfhonderd gulden per maand, WBA wil vijfduizend gulden. De medewerkers van de boekhandel willen niet meer dan duizend gulden per maand betalen, omdat zij menen recht te hebben op een sociale huur. WBA is het daar niet mee eens en spande een juridische procedure aan. De rechter deed daarin deze week geen uitspraak, maar besloot dat een adviescommissie zich over de kwestie moet buigen. Voor de uitkomst is Pouw niet bang. WBA is al sinds 1994 bezig de huur van zijn circa 1600 winkel- en bedrijfsruimten aan te passen aan de marktprijzen en, behalve met Fort van Sjakoo, is er nog geen enkel geschil geweest. ”De jongelui moeten zich realiseren dat zij nu gewoon aan de beurt zijn. Zo gaat dat in het grotemensenleven. Fort van Sjakoo krijgt geen, en wil ook geen subsidie, begrijp ik. Een commerciële partij die zichzelf zielig vindt, mag ik niet als niet-commercieel beschouwen. Dan geef ik cadeautjes weg en bederf ik volgens de overheid de markt.” WBA zegt het Fort al een aanbieding in het centrum te hebben gedaan (deze maand volgt een tweede), die zonder motivering is afgewezen. ”Een ideële houding is geen vrijbrief voor wangedrag,” zegt Pouw, die vindt dat de sympathisanten zich moeten distantiëren van de huidige acties en bedreigingen. Zo zijn namen en foto’s van WBA-personeel op internet gezet. Gisteren moest de politie nog worden ingeschakeld na een telefoontje dat actievoerders op weg zouden zijn naar het hoofdkantoor aan de De Ruijterkade. Het personeel deed uit voorzorg de deuren dicht, maar er kwam niemand.

einde paroolartikel. Het Fort op internet: http://www.xs4all.nl/~sjakoo

[squat!net]


Fort van Sjakoo krijgt een huurverhoging van meer dan 900%.

  Fort van Sjakoo krijgt een huurverhoging van meer dan 900%.


“Het woningbedrijf Amsterdam wil de huurprijzen van haar bedrijfsruimten aanpassen tot een marktconform niveau.” Zo begint een brief van onze huisbaas het Woningbedrijf Amsterdam, waarin wordt aangekondigd dat men de huur per 1 september wil verhogen van 580 naar 5100 gulden per maand. Het woningbedrijf vindt dat een redelijk voorstel. Wij, de medewerkers van Het Fort van Sjakoo weten daarentegen dat wij zo’n maandhuur bij lange na niet kunnen opbrengen. Als deze voorgestelde huurverhoging door mocht gaan, dreigen we op korte termijn onze plek kwijt te raken. Uiteraard zijn we het hier niet mee eens en we roepen dan ook op om ons te steunen tegen deze asociale maatregel.

Al sinds 1977 zit het Fort van Sjakoo in de Jodenbreestraat 24. Het pand was twee jaar eerder gekraakt als protest tegen sloop voor een kantoorpand. Het werd door de krakers bewoonbaar gemaakt en op de benedenverdieping werd een boekwinkel ingericht. Het verzet van de krakers was succesvol en zorgde ervoor dat het pand niet werd gesloopt. In 1989 kocht de gemeente het pand voor een habbekrats; de bewoners en de boekwinkel werden huurders. Het Woningbedrijf was toen nog van de gemeente en kreeg zo het pand in haar bezit. Inmiddels is het bedrijf echter geprivatiseerd.

Al 24 jaar wordt het Fort vol enthousiasme draaiende gehouden door een wisselend collectief van vrijwilligers. Om principiële redenen heeft het nooit afhankelijk willen zijn van overheidssubsidies en tot op heden heeft het altijd kosten dekkend weten te draaien. De doelstelling van het Fort is niet winst te maken maar om mensen te voorzien van allerlei vormen van informatie die je elders niet zo gauw vindt. Het verbreidt een breed scala aan links-politieke, maatschappijkritische, avantgardistische, artistieke, opruiende, curieuze en milieuvriendelijke, en soms zelfs belangwekkende publikaties waar je in de reguliere boekwinkel vaak vergeefs naar zoekt. Het vormt een distributiepunt voor allerlei in zelfbeheer uitgebrachte publikaties, muziek van kleine labels, t- shirts, opnaaiers enz. Mensen uit de hele wereld komen er langs en vinden er niet zelden dingen waar ze in hun eigen land tevergeefs naar hebben gezocht.

Sinds begin 2000 bevindt zich in de kelder van Het Fort van Sjakoo de internetwerkplaats ASCII, die evenals de boekwinkel door een collectief van vrijwilligers wordt draaiende gehouden.

Je kan er onder andere met gerecycelde computers gratis op internet surfen. ASCII experimenteert met vrij ontwikkelde software en er wordt technische ondersteuning gegeven aan ideële organisaties die niet zo goed thuis zijn in de virtuele wereld. Daarnaast wordt er in die kelder Internet radio gemaakt, worden er video’s vertoond en experimentele jazz concerten gegeven.

Een ander initiatief van vrijwilligers dat in het Fort is gehuisvest, is de stichting Window to Europe, opgericht in 1989 met als voornaamste doelstelling het bevorderen van het culturele bewustzijn en wederzijds begrip tussen bevolkingen die lange tijd gescheiden zijn geweest door het IJzeren Gordijn. Zij heeft zich in de loop van de jaren vooral geconcentreerd op de traditionele muzikale kulturen van de verschillende volkeren die in de voormalige Sovjet Unie wonen; de laatste jaren zijn daar ook bepaalde vormen van elektronische muziek bijgekomen.

Verder zit er in onze ruimte nog het kantoortje van de stichting European Juggling Association, die onder andere jaarlijks een festival met meer dan 3000 jongleurs organiseert

Geen van deze initiatieven is commercieel en kan dus – of ze dat zouden willen of niet – onmogelijk tegemoet komen aan het winstbejag van het Woningbedrijf Amsterdam. Wettelijk gezien echter staat dit laatste helaas wel in zijn recht. Anders dan bij woonruimte kan de verhuurder van bedrijfsruimte zijn huurprijs aanpassen aan de heersende marktwaarde. En die is in de afgelopen jaren in de Jodenbreestraat (zoals trouwens bijna overal elders in de stad) absurd gestegen. Decennia lang was het een straat vol onpopulaire betonblokken, krotten en bouwputten. De laatste jaren is de gemeente bezig geweest met het opknappen van de straat. Eerst werd het akeligste beton weggehaald. Er kwam nieuwbouw en nette bestrating met veel natuursteen. De junkies werden weggejaagd. (Sinds kort is er zelfs een alcolholverbod.) En het gemeentebeleid was succesvol: toeristische attracties als ‘Holland Experience’ (de Pronkkamer van Holland), grote winkelketens zoals Blokker en Albert Heijn wilden zich graag in de opgewaardeerde straat vestigen. En de prijs per vierkante meter is in record tijd vertienvoudigd.

Het Woningbedrijf Amsterdam is echter geenszins wettelijk verplicht deze prijsstijgingen zonder onderscheid om wat voor bedrijf of instelling het gaat, in de huurprijs door te berekenen. Noch is de situatie waarin het Fort van Sjakoo verkeert, een op zichzelf staand verschijnsel. Overal in Amsterdam staan niet- commerciële en sociale initiatieven onder druk, doordat ze geconfronteerd worden met de torenhoge, opgeschroefde huurverhogingen voor hun ruimtes. Deze tendens kan alleen gekeerd worden, wanneer er voor sociale, niet commerciële initiatieven ook sociale, niet commerciële huren berekend gaan worden.

Wij willen derhalve dat het Woningbedrijf Amsterdam zijn huurverhoging intrekt. Steun van hen die ons goed gezind zijn, is daarbij van harte welkom! Wij zouden het ook super vinden als onze sympathisanten eigen acties verzinnen.

Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan op onze mailinglist:<sjakoo-announce [at] squat [dot] net>

Laat je mening horen over deze huurverhoging aan de directie van het Woningbedrijf Amsterdam en stuur ons een kopietje.

Woningbedrijf Amsterdam, Muntendamstraat 1, 1091DR Amsterdam

Postbus 94278, 1090GG Amsterdam

Fax 020-6630829 e-mail: binnenstad [at] woningbedrijf-amsterdam [dot] nl

International Bookshop Het Fort van Sjakoo Jodenbreestraat 24 1011NK Amsterdam

Telefoon: 020-6258979 Fax: 020-6203570 e-mail: sjakoo [at] xs4all [dot] nl http://www.xs4all.nl/~sjakoo

ASCII Jodenbreestraat 24 sous 1011NK Amsterdam e-mail: ascii [at] squat [dot] net http://squat.net/ascii

sjakoo