huurrecht en privacy kraakwachten

  huurrecht en privacy kraakwachten


Deze brief is rondgestuurd door het Juridisch Adviesbureau voor Particulieren (JAP) een idieele club uit Utrecht, aan bewoners van HOD-panden. Wij zijn blij dat ze iets met de info, die we ze hadden gegeven hebben gedaan. Uiteraard verwelkomen wij dit soort initiatieven hartelijk.

Prof. Zonnebloem

JAP Postbus 2709 3500 GS Utrecht

Beste,

Onlangs kregen wij door de actiegroep Prof. Zonnebloem een enorm bestand aan persoonsgegevens bezorgd. Het betroffen onder andere kopieen van een persoonsgegevensbestand, afkomstig uit een inbraak bij de H.O.D. Nederland, waar u enige tijd (of nog steeds) als client bij aangesloten bent geweest. Inmiddels hebben wij begrepen dat H.O.D. Nederland u op de hoogte heeft gesteld van de ontvreemding van uw persoonsgegevens. In het bij ons bezorgde bestand zat de nieuwsbrief van H.O.D. Nederland bijgevoegd. Hierin beweert Edward van Wonderen, de directeur van H.O.D. Nederland, dat “(…) overige administratie over panden en oppassers bij ons in vier dikke Lips kluizen zit.”Uit de gegevens die wij nu bezorgd hebben gekregen, blijkt wat anders. Honderden contracten van oppassers en tijsrusters, met privacy-gegevens, zijn bijgevoegd. Bedrijven, zoals de H.O.D. Nederland, die persoonsgegevens bewaren, dienen daar op een zorgvuldige manier mee om te springnen. Men dient zich aan te melden bij de Registratiekamer en hanteert vervolgens de richtlijnen van deze Registratiekamer. H.O.D. Nederland is verplicht u schriftelijk te melden wat voor gegevens ze over u bijhoudt. Wat H.O.D. Nederland precies over u bijhoudt aan persoonsgegevens kunt u terinzage krijgen. Hieraan dient H.O.D. Nederland binnen 30 dagen te voldoen. Voor verwijdering of aanvulling van uw gegevens dienen zij binnen 60 dagen te voldoen (artikel 29 Wet Persoons Registratie) U hoeft niet aannemelijk te maken dat u belang heeft bij de uitoefening van uw recht op kennisneming. H.O.D. Nederland lijkt zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid wat betreft de zorgvuldige omgang met privacy-gevoelige gegevens. Spullen met persoonsgegevens dienen met zorgvuldigheid bewaart te worden, dat wil zeggen dat als zij niet in een kluis liggen en handmatig bewaart worden, minimaal in een enigzins braakwerende kast, er een procedure wat betreft nalatigheid en verregaande onzorgvuldigheid kan worden aangespannen (artikel 9 lid 3 WPR). In een computer bewaart, dient het bestand van een wachtwoord voorzien te zijn. Dit was echter, zo blijkt uit de bij ons bezorgde documentatie, absoluut niet het geval. H.O.D. Nederland kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die ontstaat door het verlies van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn ook smaadklachten van toepassing. Naast de harde persoonsgegevens van clienten bewaart H.O.D. Nederland ook zogenaamde zachte gegevens over aard, gedrag en karakter van clienten. Hierin staan aantekeningen die kwetsend zouden kunnen zijn voor de client. Als dit voor u van toepassing is, is de bijgevoegde passage bijgesloten. Voor verdere begleiding van uw klacht(en), kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben standaard-brieven en aanvullende informatie voor de verdere afwikkeling van uw klacht(en). Het is dan wel noodzakelijk dat alle relevante correspondentie tussen u en H.O.D. Nederland of Stichting Tijsrust ter inzage wordt gegeven.

Hopende u van dienst te zijn geweest,

met vriendelijk groet

Janneke Manschot, directrice Juridische Adviesgroep voor Particulieren

bijlage 1. kraakwachtrecht versus huurrecht

Wij hebben de contracten van H.O.D. Nederland en de Stichting Tijsrust eens naast een standaard huurcontract gelegd. Hieruit vloeiden de volgende Conclusies:

Geen van beide contracten zijn aan te merken als huurcontracten. Het zijn gemengde contracten, waarbij onroerend goed om niet in gebruik wordt afgestaan. Een huurcontract ontstaat pas op het moment dat er sprake is van het in gebruik geven van een onroerende zaak tegen een relevante vergoeding. Dat kan overigens geld zijn of ook iets anders, maar er moet sprake zijn van een zekere mate van evenwichtigheid tussen de gebruiksmogelijkheden enerzijds en de daar voor te betalen vergoeding anderzijds. Dat is hier bij beide contracten niet het geval. Over de schending van fundamentele huurrechten zullen we het hier verder ook niet hebben, omdat dat op deze beide contracten niet van toepassing is, simpelweg door het feit dat dit geen huurcontracten zijn.

Aansprakelijkheid en privacy De uitsluitingen van aansprakelijkheid in beide contracten gaan wel heel ver. Zeker in het contract van de Stichting Tijsrust is er niets terug te vinden over verzekeringsverplichting wat betreft brand of instorting of iets dergelijks. Dit is in onze ogen (en juridisch) totaal onverantwoord.

H.O.D. Nederland en Stichting Tijsrust behouden zich het recht voor op ieder moment het pand te betreden, waarbij ze proberen de tijdelijke bewoner op tijd op de hoogte te stellen. Dit zal niet altijd lukken en als dat het geval is, is dat in strijd met de privacy-wetgeving. Als cliënt van H.O.D. of Stichting Tijsrust mag u ook geen ruimtes afsluiten met eigen sleutels, een kopie hiervan dient u direct ter beschikking van H.O.D. of Stichting Tijsrust te stellen. Ook mengen de contracten zich ons insziens op allerlei vlakken op onaanvaardbare wijze in de privé-sfeer van cliënten, vooral op het gebied van het houden van huisdieren en feestjes. Het wegruimen van spullen van een cliënt van H.O.D. Nederland of Stichting Tijsrust wegens opzegging contract of iets anders, brengt altijd schade met zich mee. Er moet sprake zijn van een dermate grote wanprestatie van cliënt dat de H.O.D. Nederland of Stichting Tijsrust tot zulke maatregelen overgaat.De opening die zij hiervoor bieden in beider contracten is subjectief en biedt juridisch gezien onvoldoende houvast.

Wat ons na bestudering van de contracten ook nog opviel was de verplichting tot schadevergoeding van de gebruiker, u in dit geval. Zoals het in de contracten staat geformuleerd moet er sprake zijn van een zeer gedtailleerde beschrijving bij het begin van het gebruik. Onze ervaring is dat het in de praktijk niet wordt gedaan of niet gedetailleerd genoeg. Een en ander kan tot gevolg hebben dat er bij afloop van het contract allerlei zaken worden geconstateerd die het H.O.D. Nederland of Stichting Tijsrust op u wilt verhalen. Door het zo te formuleren onttrekken H.O.D. Nederland en Stichting Tijsrust zich van een bewijsverplichting van eventuele toegebrachte schade.

Over bovenstaande zaken kunt u, mocht u zoiets meegemaakt hebben, ook een klacht indienen of een procedure aanspannen.

f