baanbrekend vonnis over ontruiming kraakpanden

Sinds de invoering van de gewraakte art 429 sexies, die het kraken van panden ‘strafbaar’ steld, die geen jaar leeg zien, werden talloze krakers niet vervolgd maar wel ontruimd. De enige manier om dit te voorkomen was een kortgeding tegen de staat waarbij krakers moesten bewijzen dat hun pand wel een jaar voor de kraak buiten gebruik was.

Het argument dat ontruiming als straf niet is toegestaan werd weliswaar, al dan niet als subsidiar in dat soort rechtzaken ingebracht maar steeds door de rechters van de hand gewezen. Deze keer niet dus. Lees en huiver !

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo 18-2-2005, kort uitttreksel:

“De aanwending van een dwangmiddel maakt een inbreuk op een recht of een vrijheid van een burger en daartoe is een wettelijke legitimatie vereist. Voorzover die rechten en vrijheden ressorteren onder de in hoofdstuk 1 van de Grondwet opgenomen grondrechten, moeten die inbreuken door de wet in formele zin zijn gelegitimeerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeten de bevoegdheden tot (.) ontruiming in dit licht worden bezien. (.)

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de krakers (.) moeten worden gezien als de feitelijke bewoners van de panden. Ontruiming is daardoor een inbreuk op een grondrecht, te weten het huisrecht, zoals opgenomen in artikel 12 Grondwet en artikel 8 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Deze inbreuk dient dus gelegitimeerd te zijn door een wet in formele zin. De bevoegdheid tot ontruiming is niet opgenomen in het Eerste boek, titel IV Wetboek van strafvordering (Sv). Ook in andere wetten wordt deze bevoegdheid niet expliciet verleend aan de Officier van Justitie.

De Staat der Nederlanden heeft aangevoerd dat de bevoegdheid tot ontruiming is gebaseerd op artikel 124 RO. Dit artikel luidt: “Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken”. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt uit deze taakomschrijving geen rechtstreekse bevoegdheid te ontlenen, zeker niet een vergaande bevoegdheid als de aangevoerde bevoegdheid tot ontruiming. Artikel 124 RO schept derhalve geen bevoegdheid tot ontruiming.

De Staat der Nederlanden heeft voorts aangevoerd dat op grond van artikel 2 juncto 8 lid 1 en 2 Pw kan worden overgegaan tot ontruiming. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een optreden op basis van deze artikelen altijd moet worden gewogen aan de hand van artikel 8 lid 5 Pw. Dit artikel vereist dat het optreden voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, met andere woorden de te plegen inbreuk op een recht, in casu zelfs een grondrecht, dient in verhouding te staan met het beoogde doel. (.) Er zijn geen omstandigheden aangevoerd die strafrechtelijke ontruiming op basis van artikel 2 juncto 8 Pw rechtvaardigen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er in casu geen bevoegdheid is om over te gaan tot strafrechtelijke ontruiming. Zo die bevoegdheid er wel is, levert dat in de gegeven omstandigheden misbruik van bevoegdheid op. (.)

De voorzieningenrechter verbiedt de Staat der Nederlanden (.) de panden (.) te ontruimen, voordat omttrent de strafbaarheid (.) ex artikel 138, 139 en/ of 429 sexies Sr door de strafrechter een onherroepelijke uitspraak zal zijn gedaan.”

 

[squat!net]