Boekhandel Fort van Sjakoo accepteert aangepaste huurvoorwaarden

Het Fort van Sjakoo heeft een huurkontrakt geaccepteerd. Hiermee is de huurverhoging van 900% van de baan. Wel wordt de huur nu in de komende jaren enkele malen flink verhoogd. Alleen de eerste huurverhoging is betaalbaar.Daarnaast krijgt het Fort de kans om de winkelruimte te kopen. Om het betaalbaar te houden is aankoop noodzakelijk. Het Fort zoekt hiervoor steun. Hieronder vind je eerst hun steunverzoek, daarna het persbericht waarin ze de situatie uitleggen.

 

Het Fort van Sjakoo Blijft!

Maar alleen met jouw steun

Boekwinkel het Fort van Sjakoo is tot overeenstemming gekomen met het Woningbedrijf Amsterdam (WBA) om de huur niet met 900% te verhogen. Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage tot nu toe in de vorm van akties, handtekeningen of politieke steun. Mede hierdoor zijn we tot grofweg de volgende regeling gekomen: De huur voor het Fort wordt jaarlijks gefaseerd verhoogd. Per januari 2003 gaat de huur met 100% omhoog. In de jaren die volgen, komt er nog een aantal maal een dergelijke huurverhoging.

Daarnaast heeft het Fort tot halverwege 2003 de tijd om te beslissen het pand aan te kopen voor een prijs die op ruim 60% van de door het WBA getaxeerde marktwaarde ligt. Dat bedrag, 2 ton k.k., dient dan in december 2003 betaald te worden. Het bedrag is bewust lager dan de marktprijs gesteld omdat het om ‘maatschappelijk gebonden eigendom’ gaat. Voldoen de gebruikers van de ruimte aan de Jodenbreestraat niet meer aan een aantal voorwaarden, dan heeft het WBA het recht het pand voor een gelijk percentage van de dan geldende marktprijs terug te kopen.

Omdat op termijn de jaarlijkse huurverhogingen nog steeds onbetaalbaar zijn, ook al wordt het dan geen 900% meer, zal het Fort voor het voortbestaan afhankelijk zijn van de aankoopmogelijkheid. Echter, de kosten voor een hypotheek van de bank op het gehele aankoopbedrag leidt eveneens tot onbetaalbare maandlasten.

Om de aankoop te financieren hebben we dus ook jouw steun nodig. De aankoop zal pas betaalbaar zijn als we voldoende giften krijgen. Ook worden er plannen gesmeed voor het uitgeven van obligaties en renteloze leningen. In januari zullen we deze presenteren.

De giften zijn een essentieel onderdeel in het plan. Wij vragen dan ook iedereen de oude sok om te keren, kreatief te boekhouden met de huispot, benefieten te organiseren of op andere manieren gelden vrij te maken en gul te storten. Elke euro telt voor ons.

Kan je geld voor een langere tijd missen, maar wil je het over een aantal jaar wel weer terug, dan zijn de leningen en obligaties misschien iets voor je. Ben je hierin geinteresseerd dan kan je je wenden tot fortaankoop [at] planet [dot] nl We nemen dan in januari kontakt met je op om te praten over de voorwaarden en garanties.

De kampagne ‘Stort voor het Fort’ maakt vooralsnog gebruik van de girorekening van ‘Het Fort van Sjakoo’ te Amsterdam, gironummer 393 26 16. Storten kan onder vermelding van ‘Gift aankoop’.

Tot ziens in de boekwinkel,

Het Fort van Sjakoo

 

Persbericht Fort van Sjakoo

Toekomst voor 25-jarig Fort van Sjakoo?

Het lijkt erop dat het Fort van Sjakoo een toekomst heeft op de Jodenbreestraat 24.Het Fort van Sjakoo is in ieder geval voorlopig gered. Voor een jaar zijn we uit de brand. Een contract met het WBA (met een moderate huurverhoging van maar 100%) opent de mogelijkheid voor aankoop van onze winkelruimte. Maar dan is er veel geld nodig: we hebben 1 jaar om twee ton bij elkaar te verzamelen. De campagne start in Januari 2003. Je kunt alvast donaties doen op giro 393 26 16 ter name van Stichting Het Fort van Sjakoo.

Proces

Ter herinnering: Alternatieve boekwinkel Het Fort van Sjakoo heeft vorig jaar van het geprivatiseerde Woningbedrijf Amsterdam (WBA) een huurverhoging aangezegd gekregen van meer dan 900%. Dat, een maandhuur van rond de 2500 euro, kunnen en willen we niet betalen en zodoende had het WBA ons voor de rechter gedaagd.

In de zomer van 2002 kwam het rapport van de bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) uit. Deze comissie is door de rechter aangewezen gedurende de procesgang. Voor het WBA teleurstellend kwam de BHAC uit op een marktconforme huurprijs voor onze winkel die maar op de helft lag van wat het WBA dacht te kunnen vragen. De vastgestelde huur is nog steeds een hoop, E 1369,- p.m., �maar toch al heel wat minder dan de eis van het WBA.

Deze uitkomst en het besef dat onze eerder geuitte woede en de golf van boze reacties niet alleen niet onredelijk waren maar ook politiek draagvlak hadden, bracht het WBA ertoe om met ons om tafel te gaan zitten en te proberen voor de volgende zitting voor de rechter een onderlinge uitkomst te vinden.

Koopoptie

Het voorstel dat er nu ligt houdt in dat de huur de komende vijf jaar in vijf etappes wordt aangepast aan de (volgens de BHAC) marktconforme huur (en dus te duur wordt), maar het houdt vooral de mogelijkheid in om over te gaan tot koop van de winkelruimte door het Fort. Natuurlijk is het belachelijk dat we ons eigen pand terug moeten kopen maar we zien erin een goede zo niet de enige mogelijkheid om op deze historische plek een alternatieve bestemming te houden en dus het Fort voorlopig te laten bestaan en het pand uit de spekulatie te houden.

In feite hebben we een jaar de tijd om daadwerkelijk tot koop over te gaan. Dit zal dan gebeuren in de vorm van �”maatschappelijlk gebonden eigendom” (met terugkooprecht voor het WBA) waardoor we het voor 60% van de marktwaarde kunnen overnemen voor rond 200.000 Euro.

Campagne in 2003

Natuurlijk hebben we geen twee ton. Maar we hebben sinds zomer 2001 zo veel steunbetuigingen gehad, dat het ons een goed idee lijkt om dit aankomende jaar inderdaad te gebruiken om te proberen dat geld bij elkaar te spokkelen. We zullen in Januari 2003 een campagne startten om dit te bewerkstelligen. We beseffen dat de door ons nu ingeslagen weg om een poging totaankoop te doen niet voor iedereen weggelegd is. Het is ook niet onze eerste keus. We hebben geprobeerd elders onder te komen maar stootten altijd op hetzelfde probleem: er is geen goedkope winkelruimte meer in en rond de binnenstad van Amsterdam dankzij gentrificatie (veryupping) en verketening (“easy city”). En de ontwikkeling van de o.g. markt is zodanig dat je lange termijn door koop goedkoper uit bent dan door huur.

Verdeel en heers

Het al of niet te koop aanbieden van ruimtes/panden die met een vergelijkbare problematiek te maken hebben is afhankelijk van de inschikkelijkhied van de huidige eigenaar en bovenal van het mobilisatievermogen, de financiele draagkracht en de persoonlijke inzet van de medewerk(st)ers van de betroffen organisaties of initiatieven. Kopen is alleen voor de `happy few’ weggelegd en zo blijft de tendens om politiek marginale of niet voldoende economisch renderende bedrijfjes en initiatieven langzaam maar zeker de stad uit te drijven in stand. Maar bij gebrek aan serieuze alternatieven blijft ons weinig keus, we moeten mee zwemmen op de stroom van de �economische vooruitgang� of ondergaan. Dit is het nieuwe gezicht van het aloude verdeel en heers. We zullen ons blijven inzetten, zoals we dat al 25 jaar doen voor de andere door (aangekondigde) huurverhoging bedreigde initiatieven en politieke, sociale en culturele instellingen zoals het LAC en andere gekraakte of gehuurde ruimtes en panden. Het Fort draait al 25 jaar als vrijwilligerskollectief en heeft geen directie. Een zulke kan zich dan ook niet gedistancieerd hebben van enige actie die er in het verleden is genomen, net zo min als de medewerk*ers.

Het Fort van Sjakoo: Nu nodiger dan ooit!

http://www.xs4all.nl/~sjakoo

 

 

[squat!net]