De ƒ 25.000,- van het Stationsplein in Nijmegen

  De ƒ 25.000,- van het Stationsplein in Nijmegen


Gezien de vele fouten en onjuiste informatie in het ‘apologie- stuk’ van ‘Wouter’, nemen we maar eens de moeite te reageren.

Wouter schrijft – om te beginnen – dat hij het laf vindt dat wij ons stuk over de oprotpremie voor de krakers aan het Stations plein in Nijmegen anoniem hebben geschreven. Wouter is voor ons al even anoniem: wij kennen geen Wouter die aan het Stationsplein heeft gewoond. Navraag bij een andere Stationsplein-kraker levert ook geen duidelijkheid. Overigens interesseert het ons ook niet zoveel hoe iemand precies heet. Zo lijkt het ons ook niet zo rele vant wie wij precies zijn. Wij zijn gewoon andere krakers uit Nijmegen, die niet zo blij zijn (zacht uitgedrukt) met de gang van zaken rond het ‘Stationsplein’.

De mensen van het Stationsplein hebben een oprotpremie aangenomen van huurder De Arbeidsvoorziening. Voor dat geld hebben ze beloofd per 1 december het pand vrijwillig, en met de stille trom, te verlaten. Zo kon de Arbeidsvoorziening voldoen aan zijn verplich tingen tegenover eigenaar, Van de Water BV. Bovendien is afgespro ken dat de niet onaanzienlijke schade die aan het pand is toege bracht niet op de krakers zou worden verhaald. Wij zijn het er niet mee eens dat op zo’n manier een oprotpremie is aangenomen. Bovendien, zoals we al eerder schreven: het heeft er veel van weg dat de krakers het geld zuiver in hun eigen zak hebben gestoken. Wij vinden dat zelfverrijking door middel van kraken. Het is ook gewoon niet waar dat het geld nog bij de advocaat geparkeerd staa t. Begin december is het geld aan de krakers overgedragen en ver deeld. Dat wil dus zeggen dat Wouter een loopje neemt met de waar heid in zijn stuk, óf dat hem door zijn collega-voormalige-bewo ners een oor is aan genaaid.

De krakers van het Stationsplein hebben er voor gekozen met de Arbeidsvoorziening af te spreken dat er geen ruchtbaarheid zou worden gegeven aan het oprotpremie-verhaal. Dat hield in: geen pers, maar blijkbaar ook: geen discussie met andere krakers of sympathisanten over het aannemen en de bestemming van het geld. Geheimzinnig-doenerij en leugens, als je eens informeerde naar de stand van zaken, waren het gevolg. Sommige krakers bleken toch wat loslippiger of eerlijker. Een ander gevolg is, dat het ook onmoge lijk is subsidie bij hen aan te vragen, zoals Wouter suggereert. Als je niet weet dat er geld voor goede doelen te vergeven is, dan kun je het ook niet aanvragen. Dat voor het geval men echt bereid zou zijn iets van het geld weg te geven.

Overigens hebben wij nog nooit gehoord van Buskruit en de Autonome Republiek Nijmegen, Hatert en Malden (ARNHEM). De Ludwiglaan is ons ook onbekend. Maar goed, dat kan ook aan ons liggen. Vanwege dit soort en andere vaagheden in Wouter’s stuk hadden we het niet serieus kunnen nemen en deze reactie achterwege kunnen laten. We vinden het echter belangrijk dat een eventuele discussie over het oprot-gebeuren wel juist en op basis van kloppende informatie ge voerd wordt.

Onze kritiek op de gang van zaken is kortgezegd gericht tegen: de geheimzinig-doenerij rond het aannemen van de oprotpremie en dat het er naar uitziet dat de Stationsplein-krakers alleen zich zelf verrijkt hebben met het geld dat ze aan hun manier van kraken ‘verdiend’ hebben. Wij vinden dat je het er in een open discussie over had kunnen en moeten hebben óf je zo’n premie wel aanneemt en wat je er vervolgens mee doet.

[squat!net]


Tags: